Commit bf155c43 authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/uk_UA/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent d37f4fac
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-18 14:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-19 13:46+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1238,7 +1238,7 @@ msgid ""
"If the page 'Separate Membership Payment' is NOT enabled AND the "
"Contribution Amount is enabled so that user's can opt to give more than the "
"minimum membership fee - then the display looks like this:"
msgstr "Якщо для сторінки \"Окрему Сплату за Членство\" Не увімкнено, А ТАКОЖ увімкнено Суму Внеску, тобто користувач має можливість сплатити більше, ніж мінімальний членський внесок - тоді екран виглядає таким чином:"
msgstr "Якщо для сторінки \"Окрема сплата за членство\" НЕ увімкнено, А ТАКОЖ увімкнено Суму внеску, тобто користувач має можливість сплатити більше, ніж мінімальний членський внесок - тоді вікно виглядає наступним чином:"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
......@@ -1680,7 +1680,7 @@ msgid ""
"'External ID' for each new contact which you can then use to match "
"memberships to contacts. Then return to this screen and import the "
"membership records."
msgstr "Опція імпорту членства потребує, щоб кожна особа, домогосподарство чи організація вже існували як контактні записи у Вашій базі даних CiviCRM. Якщо Вам треба імпортувати членства контактних записів, які ще не були додані до системи CiviCRM - це можливо зробити у 2 кроки. По-перше, використати <strong> Імпортувати Контакти </strong> для того, щоб додати записи контактів. Якщо можливо, включіть унікальний \"Зовнішній ID\" для кожного нового контакту, який Ви можете використовувати потім, щоб привести у відповідність членство до учасників. Потім повернутись до цього екрану та імпортувати записи членства."
msgstr "Опція імпорту членства потребує, щоб кожна особа, домогосподарство чи організація вже існували як контактні записи у Вашій базі даних CiviCRM. Якщо Вам треба імпортувати членства контактних записів, які ще не були додані до системи CiviCRM - це можливо зробити у 2 кроки. По-перше, використати <strong> Імпортувати Контакти </strong> для того, щоб додати записи контактів. Якщо можливо, включіть унікальний \"Зовнішній ID\" для кожного нового контакту, який Ви можете використовувати потім, щоб привести у відповідність членство до учасників. Потім повернутись до цього вікна та імпортувати записи членства."
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.hlp
msgid "Matching Memberships to Contacts"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment