Commit 1a8424e5 authored by marti_ixiam's avatar marti_ixiam Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/ca_ES/admin.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent e66620f9
......@@ -13,14 +13,15 @@
# Josep Maria Huguet <jhuguet@aalba.cat>, 2017
# LAURA IZQUIERDO <laursit@gmail.com>, 2017
# Marti Prat <m.prat@ixiam.com>, 2014
# Marti Prat <m.prat@ixiam.com>, 2019
# oriolferran <oriol@creat.cat>, 2015
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-17 23:14+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-22 17:45+0000\n"
"Last-Translator: Marti Prat <m.prat@ixiam.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -527,7 +528,7 @@ msgstr "URL del API"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessorType.php
msgid "Live Recurring Payments URL"
msgstr "URL de la web fixa de pagament "
msgstr "URL de pagaments periòdics en línia"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessorType.php
msgid "Live Button URL"
......@@ -543,7 +544,7 @@ msgstr "URL de prova de l'API"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessorType.php
msgid "Test Recurring Payments URL"
msgstr "URL de prova de sistema de pagament"
msgstr "URL de prova per als pagaments periòdics"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessorType.php
msgid "Test Button URL"
......@@ -559,7 +560,7 @@ msgstr "És aquest el sistema de pagament per defecte?"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessorType.php
msgid "Does this Payment Processor Type support recurring donations?"
msgstr "Té aquest sistema de pagament un tipus de suport per a donacions permanents?"
msgstr "Aquest tipus de processador de pagaments suporta donacions periòdiques?"
#: CRM/Admin/Form/PdfFormats.php
msgid "Is this PDF Page Format the default?"
......@@ -724,7 +725,7 @@ msgstr "Configuració - Mostrar preferències"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Display.php
msgid "Viewing Contacts"
msgstr "Ver contacte"
msgstr "Visualització de contactes"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Display.php
msgid "Viewing Smart Groups"
......@@ -1796,7 +1797,7 @@ msgstr "ADVERTÈNCIA: si es desactiva una opció assignada als registres existen
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid ""
"Are you sure you want to mark this recurring contribution as cancelled?"
msgstr "Esteu segur que voleu marcar aquesta contribució recurrent quan s'ha cancel·lat?"
msgstr "Segur que voleu marcar com cancel·lada aquesta contribució periòdica?"
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid ""
......@@ -1804,14 +1805,14 @@ msgid ""
"Cancelled, but does NOT send a cancellation request to the payment "
"processor. You will need to ensure that this recurring payment "
"(subscription) is cancelled by the payment processor."
msgstr "ADVERTÈNCIA: aquesta acció estableix l'estat de la contribució recurrent de CiviCRM a Cancelada, però NO envia una sol·licitud de cancel·lació al processador de pagaments. Haureu d'assegurar-vos que aquest pagament recurrent (subscripció) sigui cancel·lat pel processador de pagaments."
msgstr "ADVERTÈNCIA: aquesta acció estableix l'estat de la contribució periòdica de CiviCRM a Cancelada, però NO envia una sol·licitud de cancel·lació al processador de pagaments. Haureu d'assegurar-vos que aquest pagament periòdic (subscripció) sigui cancel·lat pel processador de pagaments."
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid ""
"This recurring contribution is linked to an auto-renew membership. If you "
"cancel it, the associated membership will no longer renew automatically. "
"However, the current membership status will not be affected."
msgstr "Aquesta contribució recurrent està vinculada a una renovació automàtica. Si ho cancel·la, la subscripció associada ja no es renovarà automàticament. No obstant això, l'estat actual de pertinença no es veurà afectat."
msgstr "Aquesta contribució periòdica està vinculada a una renovació automàtica. Si ho cancel·la, la subscripció associada ja no es renovarà automàticament. No obstant això, l'estat actual de la pertinença no es veurà afectat."
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this record?"
......@@ -4875,7 +4876,7 @@ msgstr "Captació de fons i donacions en línia, així com processament i seguim
#: templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
msgid "Accept and track pledges (for recurring gifts)."
msgstr "Acceptar i fer el seguiment de les promeses (per a regals recurrents)."
msgstr "Acceptar i fer el seguiment dels compromisos (per als regals periòdics)."
#: templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
msgid "Online event registration and participant tracking."
......@@ -5278,7 +5279,7 @@ msgid ""
"Messages used for membership renewal reminders, as well as event and "
"activity related reminders should be created via <a href=\"%1\">Scheduled "
"Reminders</a>."
msgstr "Les plantilles de missatges dirigits als usuaris us permeten desar i reutilitzar missatges amb dissenys. Són útils si necessiteu enviar correus electrònics similars a contactes de manera recurrent. També podeu utilitzarles en els mailings del CiviMail. Els missatges utilitzats pels recordatoris de renovació de les pertinences, com també els esdeveniments i activitats amb recordatoris relacionats s'haurien de crear via els <a href=\"%1\">Recordatoris programats</a>."
msgstr "Les plantilles de missatges dirigits als usuaris us permeten desar i reutilitzar missatges amb dissenys. Són útils si necessiteu enviar correus electrònics similars a contactes de manera periòdica. També podeu utilitzar-les en els mailings del CiviMail. Els missatges utilitzats pels recordatoris de renovació de les pertinences, com també els esdeveniments i activitats amb recordatoris relacionats s'haurien de crear via els <a href=\"%1\">Recordatoris programats</a>."
#: templates/CRM/Admin/Page/MessageTemplates.tpl
msgid ""
......@@ -5649,7 +5650,7 @@ msgstr "La direcció URL per al servidor de Pagament Authorize.net 's LIVE. Uti
msgid ""
"The URL for recurring payments. Use the default value unless otherwise "
"advised by the processor."
msgstr "La direcció de pagaments recurrents. Utilitzeu el valor predeterminat excepte disposició contrària per part del processador. "
msgstr "La URL de pagaments periòdics. Utilitzeu el valor predeterminat a menys que el processador notifiqui el contrari."
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid ""
......@@ -5751,7 +5752,7 @@ msgstr "La direcció URL pel servidor de Pagament PayPal's LIVE. Utilitzeu el va
msgid ""
"The URL for PayPal Standard recurring payments. Use the default value unless"
" otherwise indicated by PayPal."
msgstr "La direcció URL per a pagaments recurrents de PayPal Standard. Utilitzeu el valor predeterminat excepte disposició contraria per part de PayPal. "
msgstr "La URL per a pagaments periòdics de PayPal Standard. Utilitzeu el valor predeterminat a menys que PayPal notifiqui el contrari."
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid ""
......@@ -5786,7 +5787,7 @@ msgstr "URL per al servidor de pagaments de PayJunction. Aquesta es la mateixa p
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid "The Recurring Payments URL is not currently used."
msgstr "La direcció URL de Pagaments Periòdics no s'utilitza actualment."
msgstr "La URL de pagaments periòdics no s'utilitza actualment."
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid "Enter the User Name associated with your LIVE merchant account."
......@@ -5924,7 +5925,7 @@ msgstr "La direcció URL per al servidor de Pagament Moneris LIVE. Utilitzeu el
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid "The Recurring Payments URL is not currently used for Moneris."
msgstr "La direcció URL de pagaments periòdics no s'utilitza actualment per a Moneris."
msgstr "La URL de pagaments periòdics no s'utilitza actualment per a Moneris."
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid ""
......@@ -5938,7 +5939,7 @@ msgid ""
"All Moneris test transactions are submitted to a shared merchant account. "
"You can use <strong>%1</strong> as your test store ID. '%2' and '%3' also "
"work, but only '%1' accepts recurring payments."
msgstr "Totes les transaccions de prova de Moneris s'envien a un compte comercial compartit. Podeu utilitzar l'%1 com a ID del vostre magatzem de prova. %2 i %3 també funcionen, però només %1 accepta pagaments recurrents."
msgstr "Totes les transaccions de prova de Moneris s'envien a un compte de comerç compartit. Podeu utilitzar <strong>%1</strong> com a ID de la vostra botiga de prova. '%2' i '%3' també funcionen, però només '%1' accepta pagaments periòdics."
#: templates/CRM/Admin/Page/PaymentProcessor.hlp
msgid ""
......@@ -6882,7 +6883,7 @@ msgid ""
"recurring basis. Messages used for membership renewal reminders, as well as "
"event and activity related reminders should be created via <a "
"href=\"%1\">Schedule Reminders</a>."
msgstr "Les plantilles de missatge us permeten crear correus electrònics o lletres semblants de manera recurrent. Els missatges utilitzats pels recordatoris de renovació de contactes, així com recordatoris relacionats amb esdeveniments i activitats, s'han de crear a través de Recordatoris programats."
msgstr "Les plantilles de missatge us permeten crear correus electrònics o cartes semblants de manera periòdica. Els missatges utilitzats pels recordatoris de renovació de pertinences, així com recordatoris relacionats amb esdeveniments i activitats, s'han de crear a través de <a href=\"%1\">Recordatoris programats</a>."
#: templates/CRM/Admin/Page/MessageTemplates.tpl
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment