Commit fda55df6 authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/ca_ES/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 3de84ead
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:16+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-29 20:35+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -2263,7 +2263,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.php
msgid "Insert new contributions"
msgstr "Inserir noves contribucions "
msgstr "Afegir contribucions noves"
#: CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.php
msgid "Update existing contributions"
......@@ -3481,7 +3481,7 @@ msgid ""
"This phone number is included in automated contribution receipts if the "
"contributor has selected a premium. It should be an appropriate phone number"
" for inquiries about premium fulfillment/shipping."
msgstr "Aquest número telefònic s'inclourà automàticament en els rebuts de contribució si el contribuïdor ha seleccionat un premi. Hauria de ser un número telefònic apropiat per a les preguntes sobre el compliment i enviament de les primes. "
msgstr "Aquest número telefònic s'inclourà automàticament en els rebuts de contribució si el contribuent ha seleccionat un premi. Hauria de ser un número telefònic apropiat per a les preguntes sobre el compliment i enviament de les primes. "
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Premium.tpl
msgid ""
......@@ -3841,7 +3841,7 @@ msgstr "Rebut automàtic"
msgid ""
"Check this box if you want an electronic receipt to be sent automatically to"
" the contributor's email address."
msgstr "Marqueu aquesta casella si voleu que s'enviï automàticament un rebut per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del contribuïdor."
msgstr "Marqueu aquesta casella si voleu que s'enviï automàticament un rebut per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del contribuent."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.hlp
msgid ""
......@@ -4402,7 +4402,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid "Contact Records for Contributors"
msgstr "Contactes per a Contribuidors"
msgstr "Registres de contacte per a contribuents"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
......@@ -4413,18 +4413,18 @@ msgid ""
"records. If possible, include a unique 'External ID' for each new contact "
"which you can then use to match contributions to contributors. Then return "
"to this screen and import the contribution records."
msgstr ""
msgstr "La importació de contribucions requereix que els contribuents existeixin prèviament com a registres de contacte en la base de dades del CRM. Si necessiteu importar contribucions per contribuents que no s'han afegit encara al CiviCRM, ho haureu de fer en 2 passos. Primer, utilitzeu la <strong>Importació de contactes</strong> per afegir els registres de contacte. Si és possible, incloeu un 'identificador extern' únic per a cada contacte de tal manera que pugueu utilitzar-lo després per indentificar les contribucions amb els contribuents. Un cop acabat torneu a aquesta pantalla i importeu els registres de contribucions."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid "Matching Contributions to Contributors"
msgstr "Contribucions Coincidents amb Contribuents."
msgstr "Assignar contribucions a contribuents"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
"Contribution import files must contain data needed to <strong>match the "
"contribution to the contributor</strong>. This 'matching' can be handled in "
"several different ways:"
msgstr ""
msgstr "Els fitxers d'importació de contribucions han de contenir les dades necessàries per <strong>assignar la contribució al contribuent</strong>. Aquesta 'assignació' es pot gestionar de diverses maneres diferents:"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
......@@ -4432,28 +4432,28 @@ msgid ""
"contact in CiviCRM, you can include that value as a column in your import "
"file. Contributions will then be matched to contributors using their "
"External ID."
msgstr ""
msgstr "Si heu desat un <strong>Identificador extern</strong> únic per a cada contacte en el CiviCRM, podeu incloure aquest valor en una columna del fitxer d'importació. Les contribucions seran posteriorment assignades als contribuents utilitzant el seu identificador extern."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
"You can include a column with each contributor's <strong>Internal Contact "
"ID</strong>. This is the unique ID assigned by CiviCRM which is displayed at"
" the bottom of the Contact Summary screen and can be exported."
msgstr ""
msgstr "Podeu incloure una columna amb cada <strong>identificador intern de contacte</strong> del contribuent. Aquest és l'únic identificador assignat pel CiviCRM que es mostra al peu de la pantalla de resum de contacte i es pot exportar."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
"Save the CSV file with your contributions and 'contact matching' data to "
"your local hard drive (or an accessible drive on your network). Now you are"
" ready for step 1 (Upload Data)."
msgstr ""
msgstr "Deseu el fitxer CSV amb les vostres contribucions i les dades per la identificació dels contactes en el vostre disc dur (o en algun disc accessible en la vostra xarxa). En aquest punt ja esteu llestos per el pas 1 (pujar les dades)."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
"For each import, you can either INSERT new contribution records, or UPDATE "
"existing records. You can not do both types of operations in a single import"
" session."
msgstr ""
msgstr "Per a cada importació podeu afegir registres de contribucions nous o actualitzar registres existents. No podeu fer els dos tipus d'operacions en una única sessió d'importació."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
......@@ -4463,7 +4463,7 @@ msgid ""
"Identifier' (if you are using those in your contact records), OR the "
"property defined in your Unsupervised Duplicate Matching rule (which is "
"Email Address by default)."
msgstr ""
msgstr "SI esteu afegint contribucions noves, necessitareu incloure una columna en el fitxer de dades que contingui els valors utilitzats per vincular la contribució a un contacte existent. Podeu utilitzar l'identificador intern del contacte, un identificador extern (si els esteu utilitzant en els registres de contacte) o la propietat definida en les regles de deduplicació sense supervisió (que és per defecte l'adreça de correu electrònic)."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
......@@ -4471,33 +4471,33 @@ msgid ""
"unique identifer to match to the existing contribution record. This can be "
"either the CiviCRM-assigned contribution ID, a unique Invoice ID, or a "
"unique Transaction ID."
msgstr ""
msgstr "Si esteu actualitzant contribucions existents, necessitareu incloure un identificador únic per identificar-lo amb un registre de contribució existent. Aquest pot ser l'identificador de contribució assignat pel CiviCRM, un identificador únic de factura o un identificador de transacció únic."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"The Contribution Import Wizard allows you to easily upload contributions "
"from other applications into CiviCRM."
msgstr "L'assistent de Importació Contribució li permet pujar fàcilment les contribuciones de altres aplicacions en CiviCRM."
msgstr "L'assistent d'importació de contribucions us permet pujar fàcilment les contribucions d'altres aplicacions cap al CiviCRM."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"Files to be imported must be in the 'comma-separated-values' format (CSV) "
"and must contain data needed to match the contribution to an existing "
"contact in your CiviCRM database."
msgstr ""
msgstr "Els fitxers per importar han d'estar en fitxers separats per comes (CSV) i han de contenir les dades necessàries per assignar les contribucions a un contacte ja existent de la base de dades del CiviCRM."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"Select 'Individual' if you are importing contributions made by individual "
"persons."
msgstr "Seleccioneu 'Individu' si va a importar les contribucions fetes per persones individuals."
msgstr "Seleccioneu 'Persona' si esteu important contribucions fetes per persones."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"Select 'Organization' or 'Household' if you are importing contributions made"
" by contacts of that type. (NOTE: Some built-in contact types may not be "
"enabled for your site.)"
msgstr ""
msgstr "Seleccioneu 'Organització' o 'Llar' si esteu important contribucions fetes per contactes d'aquests tipus. (Nota: Alguns tipus de contacte integrats poden no estar habilitats en el vostre lloc.)"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment