Commit f5cf8ad3 authored by Jakub Karczyński's avatar Jakub Karczyński Committed by Jenkins

po: update po/pl_PL/case.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 06cd138d
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-11 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-12 09:31+0000\n"
"Last-Translator: Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -890,7 +890,7 @@ msgstr "Dodaj klienta"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "DOB"
msgstr ""
msgstr "DOB"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Change case type (creates activity record)"
......@@ -1095,101 +1095,101 @@ msgstr "Ta strona zawiera listę wszystkich rejestrów przypadku dla %1. "
#: templates/CRM/Case/Page/Tab.tpl
msgid "Click <a %1>Add Case</a> to add a case record for this contact."
msgstr ""
msgstr "Kliknij <a %1>dodaj przypadek </a> aby dodać rejestr przypadku do tego kontaktu."
#: templates/CRM/Case/Page/Tab.tpl
msgid "There are no case records for this contact."
msgstr ""
msgstr "Nie ma rejestrów przypadków dla tego kontaktu."
#: xml/templates/message_templates/case_activity_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/case_activity_text.tpl
msgid "Activity Summary"
msgstr ""
msgstr "Podsumowanie aktywności"
#: xml/templates/message_templates/case_activity_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/case_activity_text.tpl
msgid "Your Case Role(s)"
msgstr ""
msgstr "Twoje role przypadku"
#: CRM/Case/DAO/CaseActivity.php
msgid "Case Activity ID"
msgstr ""
msgstr "numer identyfikacyjny przypadku interakcji"
#: CRM/Case/DAO/CaseContact.php
msgid "Case Contact ID"
msgstr ""
msgstr "numer identyfikacyjny przypadku kontaktu"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "(opened %1)"
msgstr ""
msgstr "(Otwarty %1)"
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php CRM/Case/Info.php CRM/Case/Task.php
msgid "Delete cases"
msgstr ""
msgstr "Usuń przypadki"
#: CRM/Case/Info.php
msgid "Define case types, access deleted cases"
msgstr ""
msgstr "Określ typy przypadków, dojście do usuniętych przypadków."
#: CRM/Case/Info.php
msgid "View and edit only those cases managed by this user"
msgstr ""
msgstr "Pokaż i edytuj tylko te przypadki które może zarządzać użytkownik. "
#: CRM/Case/Info.php
msgid "View and edit all cases (for visible contacts)"
msgstr ""
msgstr "Zobacz wszystkie przypadki (dla widocznych kontaktów)"
#: CRM/Case/Info.php
msgid "Open a new case"
msgstr ""
msgstr "Utwórz nowe przypadki"
#: CRM/Case/Task.php
msgid "Export cases"
msgstr ""
msgstr "Eksportuj przypadki "
#: CRM/Case/Task.php
msgid "Restore cases"
msgstr ""
msgstr "Przywróć przypadki"
#: CRM/Case/Task.php
msgid "Print/merge Document"
msgstr ""
msgstr "Drukuj/połącz dokumenty"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Homeless Services Coordinator is"
msgstr ""
msgstr "Koordynator bezdomnych przypadków jest"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Homeless Services Coordinator"
msgstr ""
msgstr "Koordynator bezdomnych przypadków"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Health Services Coordinator is"
msgstr ""
msgstr "Koordynator serwisów zdrowia jest"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Health Services Coordinator"
msgstr ""
msgstr "Koordynator serwisów zdrowia "
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Senior Services Coordinator is"
msgstr ""
msgstr "Koordynator serwisów seniorów jest"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Senior Services Coordinator"
msgstr ""
msgstr "Koordynator serwisów seniorów "
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Benefits Specialist is"
msgstr ""
msgstr "Specjalista od korzyści jest"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Benefits Specialist"
msgstr ""
msgstr "Specjalista od korzyści"
#: ang/crmCaseType/list.html
msgid "Case Types"
msgstr ""
msgstr "Typy przypadków"
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityTab.tpl
msgid "Reporter"
......@@ -1197,8 +1197,8 @@ msgstr "Raportujący"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Export Document"
msgstr ""
msgstr "Eksportuj dokumenty"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Are you sure you want to end this relationship?"
msgstr ""
msgstr "Czy jesteś pewien że chcesz edytować to powiązanie?"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment