Commit f40bd388 authored by Marcin Lewandowski's avatar Marcin Lewandowski Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/pl_PL/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent b2378a89
......@@ -6,8 +6,8 @@
# njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014
# Gimbus <maciek.dabrowski@wspolpracownia.pl>, 2013
# Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>, 2017
# Karolina Pomarańska <karolina@caltha.pl>, 2015
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2018
# Karolina Pomarańska <karolina@caltha.pl>, 2015,2019
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2019
# Piotr Kaczyński <www@skrzydla.lublin.pl>, 2015
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2017
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-20 07:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 19:29+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp
msgid "Online Contribution"
msgstr ""
msgstr "Wpłata online"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Recurring contribution"
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Nie można zmienić statusu wpłaty z %1 na %2."
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid "Edit Payment"
msgstr ""
msgstr "Edytuj płatność"
#: CRM/Contribute/BAO/Contribution.php
msgid ""
......@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr "Wprowadź poprawny dodatkowy dzień przypomnienia"
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "No payment information found for this record"
msgstr "Nie ma wpłaty znalezionej dla tego rejestru"
msgstr "Nie znaleziono płatności do tego rekordu."
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "Credit card payment is not for Refund payments use"
......@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
msgid "The payment record has been processed."
msgstr "Rejestr płatności został przetworzony."
msgstr "Rekord płatności został przetworzony."
#: CRM/Contribute/Form/AdditionalPayment.php
#: CRM/Contribute/Form/Contribution.php
......@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Potwierdź płatność."
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "I want to contribute this amount"
msgstr "Chcę wpłacić tą kwotę"
msgstr "Chcę wpłacić tę kwotę"
#: CRM/Contribute/Form/Contribution/Main.php
msgid "Frequency must be a whole number (EXAMPLE: Every 3 months)."
......@@ -2719,7 +2719,7 @@ msgstr "Chcę dokonywać wpłaty o tej wartości co %1 %2."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
msgid "I want to contribute this amount every %1."
msgstr "Chcę dokonywać dotacji o tej wartości każdego %1."
msgstr "Chcę dokonywać wpłaty o tej wartości co %1."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
msgid ""
......@@ -2731,7 +2731,7 @@ msgstr "Twoja początkowa wpłata zostanie przetworzona po potwierdzeniu. Możes
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
msgid "I pledge to contribute this amount every %1 %2s for %3 installments."
msgstr "Deklaruję, że będę dokonywać wpłat tej kwoty każdego %1 %2 w 3 ratach."
msgstr "Deklaruję, że będę dokonywać wpłat tej kwoty co %1 %2 w 3 ratach."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution/ThankYou.tpl
......@@ -4071,7 +4071,7 @@ msgstr "Wysłano pokwitowanie"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Payment Summary"
msgstr ""
msgstr "Podsumowanie płatności"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
msgid "Personal Campaign Page Contribution Information"
......@@ -4228,7 +4228,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Form/PaymentInfoBlock.tpl
msgid "No payments found for this %1 record"
msgstr "Nie znaleziono płatności dla %1 ."
msgstr "Nie znaleziono płatności dla tego rekordu %1 ."
#: templates/CRM/Contribute/Form/PaymentInstrument.tpl
msgid "New Payment Method"
......@@ -4270,7 +4270,7 @@ msgstr "Pełna lub częściowa nazwa strony wpłat."
#: templates/CRM/Contribute/Form/Selector.tpl
msgid "(Recurring)"
msgstr ""
msgstr "(Cykliczna)"
#: templates/CRM/Contribute/Form/SoftCredit.tpl
msgid "another soft credit"
......@@ -4709,7 +4709,7 @@ msgstr "Automatyczne odnowienie?"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl
msgid "Recieved"
msgstr ""
msgstr "Otrzymana"
#: templates/CRM/Contribute/Page/ContributionRecurPayments.tpl
msgid "No contributions have been recorded for this recurring contribution."
......@@ -5056,7 +5056,7 @@ msgstr "Logo"
msgid ""
"A contribution / membership signup was made on behalf of the organization "
"listed below."
msgstr "Wpłacającego/członka rejestracja została dokonana na rzecz organizacji z listy poniżej."
msgstr "Wpłata/rejestracja członkostwa została dokonana na rzecz organizacji wymienionej poniżej. "
#: xml/templates/message_templates/contribution_dupalert_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_dupalert_text.tpl
......@@ -5282,7 +5282,7 @@ msgstr "Możesz zaktualizować wartość cyklicznej dotacji lub zmienić liczbę
msgid ""
"Billing details for your recurring contribution of %1, every %2 %3 have been"
" updated."
msgstr "Detale bilingów dla odnawiających się wpłat za %1, każda %2 %3 zostanie odnowiona. "
msgstr "Szczegóły płatności dla odnawiających się wpłat za %1, co miesiąc %2 %3 zostały zaktualizowane. "
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_billing_subject.tpl
msgid "Recurring Contribution Billing Updates"
......@@ -5293,7 +5293,7 @@ msgstr "Uaktualnienie bilingu wpłaty cyklicznej."
msgid ""
"Your recurring contribution of %1, every %2 %3 has been cancelled as "
"requested."
msgstr "Odnawiająca się wpłata %1, każdego %2, %3 została anulowana."
msgstr "Odnawiająca się wpłata %1, co %2, %3 została anulowana."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_cancelled_subject.tpl
msgid "Recurring Contribution Cancellation Notification"
......@@ -5338,7 +5338,7 @@ msgstr "To członkostwo będzie odnawiane automatycznie każdego %1 %2(y)."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
msgid "Thanks for your recurring contribution sign-up."
msgstr "Dziękujemy za twoją rejestrację cyklicznej wpłaty "
msgstr "Dziękujemy za Twoją deklarację cyklicznej wpłaty."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
......@@ -5374,7 +5374,7 @@ msgstr "Automatyczne przedłużenie rejestracji członkostwa zostało zakończon
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
msgid "Your recurring contribution term has ended."
msgstr "Twoje warunki odnawiającej się wpłata zakończyły się."
msgstr "Okres Twojej wpłaty cyklicznej zakończył się."
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_recurring_notify_text.tpl
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment