Commit e235d781 authored by Kaya Zeren's avatar Kaya Zeren Committed by Jenkins

po: update po/tr_TR/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 6ddf7261
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 04:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-15 06:39+0000\n"
"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -812,7 +812,7 @@ msgid ""
"memberships with this status. You will need to check all your membership "
"status rules afterwards to ensure that a valid status will always be "
"available."
msgstr ""
msgstr "Bu durumu kullanan üyelikler varsa bu üyelik durumu silinemez. Üyelik durumunu sildikten sonra tüm üyelik durumu kurallarındaki durumların kullanılabilir olduğundan emin olun."
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
......@@ -921,7 +921,7 @@ msgstr "En fazla ilgili üyelik sayısı (sınırsız olması için boş bırak
msgid ""
"Can this membership type be used for self-service signups ('Public'), or is "
"it only for CiviCRM users with 'Edit Contributions' permission ('Admin')."
msgstr ""
msgstr "Bu üyelik türü kendi kendine oturum açmak için ('Herkese Açık') ya da yalnız 'Katkıları Düzenleyebilir' iznine sahip CiviCRM kullanıcıları tarafından ('Yöneticilere Açık') kullanılabilir."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
......@@ -1402,7 +1402,7 @@ msgid ""
"When <strong>Status Override</strong> is active, the selected status will "
"remain in force (it will NOT be subject to membership status rules) until it"
" is cancelled or become inactive."
msgstr ""
msgstr "<strong>Durum Değişikliği</status> seçildiğinde, iptal edilene ya da devre dışı kalana kadar seçilen durum sabitlenir (üyelik durumu kuralları tarafından değiştirilmez)."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Update Payment Status"
......@@ -2336,7 +2336,7 @@ msgid ""
"status manually and bypass automated status setting, choose either "
"\"Override Permanently\" or \"Override Until Selected Date\", Then you can "
"select from the available status options."
msgstr ""
msgstr "Üyelik durumu, normal olarak ayarladığınız üyelik durumu kurallarına göre otomatik olarak atanır. Bununla birlikte otomatik durum ayarlarının görmezden gelinerek el ile bir durum atanabilmesi için \"Geçici Olarak Değiştir\" ya da \"Seçilmiş Tarihe Kadar Değiştir\" olarak seçin. Ardından el ile bir durum seçilebilir."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid ""
......@@ -2346,7 +2346,7 @@ msgid ""
"will revert to \"No\" once the selected date is reached. As long as the "
"Membership Override is active, the automated membership status update script"
" will NOT update this membership record."
msgstr ""
msgstr "\"Kalıcı Olarak Değiştirilsin\" seçildiğinde, atanan durum bu sayfadan değiştirilene kadar sabit kalır. \"Seçilmiş Tarihe Kadar Değiştirilsin\" seçildiğinde, \"Kalıcı Olarak Değiştirilsin\" seçeneği gibi davranır ancak belirtilen tarih geldiğinde \"Hayır\" olarak ayarlanır. Durum Değişikliği seçeneği etkin kaldıkça, otomatik üyelik durumu güncelleme betiği bu üyelik kaydını GÜNCELLEMEZ."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment