Commit dba7c6c0 authored by Zaruhi Andreasyan's avatar Zaruhi Andreasyan Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/hy/countries.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent a69ebbe4
......@@ -3,12 +3,13 @@
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
# Zaruhi Andreasyan <zandreasyan@yahoo.com>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-01 12:24+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 12:53+0000\n"
"Last-Translator: Zaruhi Andreasyan <zandreasyan@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -18,23 +19,23 @@ msgstr ""
msgctxt "country"
msgid "Europe and Central Asia"
msgstr ""
msgstr "Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա"
msgctxt "country"
msgid "America South, Central, North and Caribbean"
msgstr ""
msgstr "Ամերիկա՝ Հարավային, Կենտրոնական, Հյուսիսային և Կարիբյան երկրներ"
msgctxt "country"
msgid "Middle East and North Africa"
msgstr ""
msgstr "Միջին Արևելք և Հյուսիսային Աֆրիկա"
msgctxt "country"
msgid "Asia-Pacific"
msgstr ""
msgstr "Ասիա - Խաղաղ օվկիանոս"
msgctxt "country"
msgid "Africa West, East, Central and Southern"
msgstr ""
msgstr "Աֆրիկա՝ Արևմտյան, Արևելյան, Կենտրոնական և Հարավային "
msgctxt "country"
msgid "unassigned"
......@@ -42,139 +43,139 @@ msgstr ""
msgctxt "country"
msgid "Afghanistan"
msgstr ""
msgstr "Աֆղանստան"
msgctxt "country"
msgid "Albania"
msgstr ""
msgstr "Ալբանիա"
msgctxt "country"
msgid "Algeria"
msgstr ""
msgstr "Ալժիր"
msgctxt "country"
msgid "American Samoa"
msgstr ""
msgstr "Ամերիկյան Սամոա"
msgctxt "country"
msgid "Andorra"
msgstr ""
msgstr "Անդորրա"
msgctxt "country"
msgid "Angola"
msgstr ""
msgstr "Անգոլա"
msgctxt "country"
msgid "Anguilla"
msgstr ""
msgstr "Անգիլիա"
msgctxt "country"
msgid "Antarctica"
msgstr ""
msgstr "Անտարկտիկա"
msgctxt "country"
msgid "Antigua and Barbuda"
msgstr ""
msgstr "Անտիգուա և Բարբուդա"
msgctxt "country"
msgid "Argentina"
msgstr ""
msgstr "Արգենտինա"
msgctxt "country"
msgid "Armenia"
msgstr ""
msgstr "Հայաստան"
msgctxt "country"
msgid "Aruba"
msgstr ""
msgstr "Արուբա"
msgctxt "country"
msgid "Australia"
msgstr ""
msgstr "Ավստրալիա"
msgctxt "country"
msgid "Austria"
msgstr ""
msgstr "Ավստրիա"
msgctxt "country"
msgid "Azerbaijan"
msgstr ""
msgstr "Ադրբեջան"
msgctxt "country"
msgid "Bahrain"
msgstr ""
msgstr "Բահրեյն"
msgctxt "country"
msgid "Bangladesh"
msgstr ""
msgstr "Բանգլադեշ"
msgctxt "country"
msgid "Barbados"
msgstr ""
msgstr "Բարբադոս"
msgctxt "country"
msgid "Belarus"
msgstr ""
msgstr "Բելառուս"
msgctxt "country"
msgid "Belgium"
msgstr ""
msgstr "Բելգիա"
msgctxt "country"
msgid "Belize"
msgstr ""
msgstr "Բելիզ"
msgctxt "country"
msgid "Benin"
msgstr ""
msgstr "Բենին"
msgctxt "country"
msgid "Bermuda"
msgstr ""
msgstr "Բերմուդյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Bhutan"
msgstr ""
msgstr "Բութան"
msgctxt "country"
msgid "Bolivia"
msgstr ""
msgstr "Բոլիվիա"
msgctxt "country"
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr ""
msgstr "Բոսնիա և Հերցեգովինա"
msgctxt "country"
msgid "Botswana"
msgstr ""
msgstr "Բոտսվանա"
msgctxt "country"
msgid "Bouvet Island"
msgstr ""
msgstr "Բուվե կղզի"
msgctxt "country"
msgid "Brazil"
msgstr ""
msgstr "Բրազիլիա"
msgctxt "country"
msgid "British Indian Ocean Territory"
msgstr ""
msgstr "Հնդկական օվկիանոսի բրիտանական տարածքներ"
msgctxt "country"
msgid "Virgin Islands, British"
msgstr ""
msgstr "Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ"
msgctxt "country"
msgid "Brunei Darussalam"
msgstr ""
msgstr "Բրունեյ Դարուսսալամ"
msgctxt "country"
msgid "Bulgaria"
msgstr ""
msgstr "Բուլղարիա"
msgctxt "country"
msgid "Burkina Faso"
msgstr ""
msgstr "Բուրկինա Ֆասո"
msgctxt "country"
msgid "Myanmar"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment