Commit db2bd584 authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/ca_ES/admin.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent d080bbde
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-25 13:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-29 14:39+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -4142,7 +4142,7 @@ msgstr "Forçar SSL"
msgid ""
"This setting forces a redirect of all online contribution / member / event "
"and CiviCRM administrator page requests to SSL secured URLs (https)."
msgstr "Aquesta configuració força a redireccionar als contribuïdors en línia / mebmbres / esdeveniments i sol·licituds de la pàgina de l'administrador del CiviCRM a passar en SSL, URL segures (https)."
msgstr "Aquesta configuració força a redireccionar als contribuents en línia / mebmbres / esdeveniments i sol·licituds de la pàgina de l'administrador del CiviCRM a passar en SSL, URL segures (https)."
#: templates/CRM/Admin/Form/Setting/Url.hlp
msgid ""
......@@ -4314,7 +4314,7 @@ msgid ""
"Partial matches will be replaced unless you click \"Exact Match\". EXAMPLE: "
"replacing 'Contribution' with 'Donation' will also replace 'Contributions' "
"with 'Donations' unless 'Exact Match' is checked."
msgstr "Les coincidències parcials seran reemplaçades a més que feu clic en 'coincidència exacte'. Exemple: la substitució de 'Contribuïdor' amb 'donació' també reemplaçarà a 'Contribucions' amb 'Donacions' a més que la opció 'Coincidència exacte' estigui marcada. "
msgstr "Les coincidències parcials seran reemplaçades a més que feu clic en 'coincidència exacte'. Exemple: la substitució de 'Contribuent' amb 'donació' també reemplaçarà a 'Contribucions' amb 'Donacions' a més que la opció 'Coincidència exacte' estigui marcada. "
#: templates/CRM/Admin/Form/WordReplacements.hlp
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment