Commit bc2f2c6d authored by BohdanDmytryshyn's avatar BohdanDmytryshyn Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/uk_UA/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent ebe8caa7
......@@ -3,7 +3,7 @@
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017
# Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>, 2017,2019
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2015
# Sergiy <shemet.s@ua.fm>, 2013,2015
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:12+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-19 16:54+0000\n"
"Last-Translator: Bohdan Dmytryshyn <bohdan.dmytryshyn@agiliway.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -94,11 +94,11 @@ msgstr "Джерело %2 %1"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Is a current member"
msgstr ""
msgstr "Є поточним членом "
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Is a non-current member"
msgstr ""
msgstr "Не є поточним членом"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Membership is a Test"
......@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "Статус Членства НЕ перевизначено"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Current Member?"
msgstr ""
msgstr "Поточний Член?"
#: CRM/Member/BAO/Query.php
msgid "Primary Member?"
......@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr "Статус Замінено"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Status Override End Date"
msgstr ""
msgstr "Дата Закінчення Перевизначення Статусу"
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Primary Member ID"
......@@ -360,7 +360,7 @@ msgstr "Фінансовий тип членства"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Minimum Fee"
msgstr ""
msgstr "Мінімальна Плата за Тип Членства"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
......@@ -490,7 +490,7 @@ msgstr "Будь ласка, введіть статус, який НЕ відн
msgid ""
"Because you set an End Date for a lifetime membership, This must be set to "
"\"Override Permanently\""
msgstr ""
msgstr "Оскільки ви встановлюєте кінцеву дату для довічного членства, Це має бути встановлено як \"Перевизначати Постійно\""
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Start date must be set if end date is set."
......@@ -516,7 +516,7 @@ msgstr "Ой, здається, відсутній дійсний статус
msgid ""
"OR You can sign up by setting Status Override? to something other than "
"\"NO\"."
msgstr ""
msgstr "АБО Ви можете зареєструватися, встановивши параметр «Перевизначення статусу»? до чогось іншого, ніж \"НІ\"."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership Status Error"
......@@ -528,11 +528,11 @@ msgstr "Будь ласка, введіть \"Є Членом з\"."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Membership status."
msgstr ""
msgstr "Введіть статус Членства"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the Membership override end date."
msgstr ""
msgstr "Введіть кінцеву дату перевизначення Членства."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please enter the contribution."
......@@ -556,11 +556,11 @@ msgstr "Подання на членство %1: Кредитна картка
msgid ""
"Associated recurring contribution cannot be updated on membership type "
"change."
msgstr ""
msgstr "Прив'язаний періодичний внесок не може бути оновлений при зміні типу членства."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Associated contribution is updated on membership type change."
msgstr ""
msgstr "Прив'язаний внесок оновлюється при зміні типу членства"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for %1 has been updated."
......@@ -765,7 +765,7 @@ msgstr "Ой. Здається, Ви намагаєтесь змінити ти
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Renewal date must be the same or later than Member since (Join Date)."
msgstr ""
msgstr "Дата оновлення повинна бути однаковою або пізнішою, ніж Учасник від(Дата Приєднання)."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please select a Financial Type."
......@@ -814,7 +814,7 @@ msgid ""
"memberships with this status. You will need to check all your membership "
"status rules afterwards to ensure that a valid status will always be "
"available."
msgstr ""
msgstr "Ви не зможете видалити цей статус членства, якщо є існуючі членства з цим статусом. Після цього потрібно перевірити всі правила щодо статусу членства, щоб забезпечити наявність дійсного статусу."
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid ""
......@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Максимальне число пов'язаних членств (з
msgid ""
"Can this membership type be used for self-service signups ('Public'), or is "
"it only for CiviCRM users with 'Edit Contributions' permission ('Admin')."
msgstr ""
msgstr "Чи може цей тип членства використовуватиcь для самореєстрації (\"Публічний\"), або ж він лише для користувачів CiviCRM з дозволом \"Редагувати Внески\" (\"Адмін\")."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid ""
......@@ -1049,15 +1049,15 @@ msgstr "Ім'я або Е-мейл члена"
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Tag(s)"
msgstr ""
msgstr "Тег(и) Членів"
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Group(s)"
msgstr ""
msgstr "Членська Група (и)"
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Member Contact Type"
msgstr ""
msgstr "Тип Контакту Члена"
#: CRM/Member/Form/Search.php
msgid "Find Memberships"
......@@ -1076,7 +1076,7 @@ msgstr "Оновити члена (членів)"
msgid ""
"File type field(s) in the selected profile are not supported for Update "
"multiple memberships."
msgstr ""
msgstr "Поле (я) типу ФАЙЛ у вибраному профілі не підтримується для Оновлення декількох членств."
#: CRM/Member/Form/Task/Batch.php
msgid "Update Memberships"
......@@ -1155,7 +1155,7 @@ msgstr "Переглянути URL членства"
#: CRM/Member/Info.php
msgid "CiviCRM Membership Engine"
msgstr ""
msgstr "Двигун Членства CiviCRM "
#: CRM/Member/Info.php
msgid "access CiviMember"
......@@ -1287,11 +1287,11 @@ msgstr "Подовжити автоматично?"
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Permanently"
msgstr ""
msgstr "Перевизначати Постійно"
#: CRM/Member/StatusOverrideTypes.php
msgid "Override Until Selected Date"
msgstr ""
msgstr "Перевизначати До Обраної Дати"
#: CRM/Member/Task.php
msgid "Export members"
......@@ -1346,7 +1346,7 @@ msgstr "Використовуйте дану форму для реєстрац
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "submit credit card membership"
msgstr ""
msgstr "подати членство з кредитною карткою"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
......@@ -1406,7 +1406,7 @@ msgid ""
"When <strong>Status Override</strong> is active, the selected status will "
"remain in force (it will NOT be subject to membership status rules) until it"
" is cancelled or become inactive."
msgstr ""
msgstr "Коли <strong>Перевизначити Статус </strong> активний, вибраний статус залишатиметься в силі (він НЕ буде підпадати під правила статусу членства), поки він не буде скасований або не стане неактивним"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Update Payment Status"
......@@ -1824,7 +1824,7 @@ msgstr "Переглянути коротку інформацію Основн
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Related Contributions and Recurring Contributions"
msgstr ""
msgstr "Прив'язані Внески та Періодичні Внески"
#: templates/CRM/Member/Form/Search/EmptyResults.tpl
msgid "if you are searching by member name, check your spelling"
......@@ -1916,11 +1916,11 @@ msgstr "за відносинами"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew active"
msgstr ""
msgstr "Автоматичне оновлення активне"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Auto-renew error"
msgstr ""
msgstr "Помилка автооновлення"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "View Primary member record"
......@@ -2346,7 +2346,7 @@ msgid ""
"status manually and bypass automated status setting, choose either "
"\"Override Permanently\" or \"Override Until Selected Date\", Then you can "
"select from the available status options."
msgstr ""
msgstr "Статус членства зазвичай призначається і оновлюється автоматично на основі налаштованих правил членства. Однак, якщо ви хочете призначити статус вручну і обходити автоматичне налаштування статусу, виберіть або \"Перевизначати Постійно\" або \"Перевизначати до Вибраної Дати\", потім можна вибрати з доступних параметрів стану."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment