Commit b6befc77 authored by Sergiy's avatar Sergiy Committed by L10n scripts on biryani
Browse files

po: update po/uk_UA/mailing.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 006729b4
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-21 05:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-21 13:41+0000\n"
"Last-Translator: Sergiy <shemet.s@ua.fm>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -528,7 +528,7 @@ msgstr "Видимість Розсилки"
#: CRM/Mailing/Form/Settings.php
msgid "Track and Respond"
msgstr "Відслідкувати і дати відповідь"
msgstr "Відслідкувати листи і відповіді"
#: CRM/Mailing/Form/Subscribe.php
msgid "Subscribe to Mailing List - %1"
......@@ -583,7 +583,7 @@ msgid ""
"You can not schedule or send this mailing because there are currently no "
"recipients selected. Click 'Previous' to return to the Select Recipients "
"step, OR click 'Save & Continue Later'."
msgstr "Ви не можете Запланувати чи Відправити цю розсилку тому що зараз не обрано жодного отримувача. Натисніть \"Попередня\" для повернення до кроку вибору отримувачів, АБО натисніть \"Зберегти і продовжити пізніше\"."
msgstr "Ви не можете запланувати чи відправити цю розсилку, оскільки зараз не обрано жодного отримувача. Натисніть \"Назад\" для повернення до кроку вибору отримувачів, або натисніть \"Зберегти і продовжити пізніше\"."
#: CRM/Mailing/Form/Test.php
msgid ""
......@@ -594,7 +594,7 @@ msgstr "Натисніть \"Наступне\" коли будете готов
#: CRM/Mailing/Form/Test.php
msgid "Test message sent"
msgstr "Текстове повідомлення відправлено."
msgstr "Тестове повідомлення відправлено."
#: CRM/Mailing/Form/Upload.php
msgid ""
......@@ -853,7 +853,7 @@ msgstr "Новий компонент розсилки"
#: templates/CRM/Mailing/Form/Count.tpl
msgid "Total Recipients:"
msgstr "Загальні отримувачі"
msgstr "Всього отримувачів:"
#: templates/CRM/Mailing/Form/ForwardMailing.tpl
msgid "Please enter up to 5 email addresses to receive the mailing."
......@@ -940,7 +940,7 @@ msgid ""
"be assigned the <strong>Mailing List</strong> type to be available on this "
"screen - you can update this for an existing group from <strong>Manage "
"Groups &raquo; Settings</strong>.)"
msgstr "Оберіть контакти у Вашій базі даних, яким слід надіслати цю розсилку, спочатку обравши одну або декілька <strong>Включених груп</strong>. (Групам повинен бути присвоєний тип <strong>Перелік розсилки</strong> для того, щоб вони відображувалися на цьому екрані - Ви можете оновити це для існуючих груп у <strong>Керуванні групами > Налаштування</strong>.)"
msgstr "Оберіть контакти у Вашій базі даних, яким слід надіслати цю розсилку, спочатку обравши одну або декілька <strong>Включених груп</strong>. (Групам повинен бути присвоєний тип <strong>Перелік розсилки</strong> для того, щоб вони відображувалися у цьому вікні. Ви можете оновити це налаштування для існуючих груп у розділі <strong>Керування групами > Налаштування</strong>.)"
#: templates/CRM/Mailing/Form/Group.hlp
msgid ""
......@@ -1073,7 +1073,7 @@ msgid ""
"number of recipients selected to receive this mailing is shown in the box to"
" the right. If this count doesn't match your expectations, click "
"<strong>Previous</strong> to review your selection(s)."
msgstr "Ці налаштування керують відслідковуванням і відповідями на дії отримувачів. Кількість отримувачів, які отримують цю розсилку, виводиться у полі праворуч. Якщо це число не відповідає Вашим оцінкам, натисніть <strong>Попередня</strong> для перегляду Вашого вибору(ів)."
msgstr "Ці налаштування керують відслідковуванням листів і відповідями на дії отримувачів. Кількість отримувачів, яким надійде ця розсилка, виводиться у полі праворуч. Якщо це число не відповідає Вашим оцінкам, натисніть кнопку <strong>Назад</strong> для перегляду обраних отримувачів."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Settings.tpl
msgid ""
......@@ -1178,7 +1178,7 @@ msgstr "Перевірте вміст і форматування"
msgid ""
"If you are using mail-merge tokens, check that they have been replaced with "
"expected values."
msgstr "Якщо Ви використовуєте поштові мітки злиття, перевірте, що вони були замінені необхідними значеннями."
msgstr "Якщо Ви використовуєте вставлені у текст мітки (токени), перевірте, щоб вони були замінені відповідними значеннями."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Test.hlp
msgid ""
......@@ -1189,18 +1189,18 @@ msgstr "Натисніть на кожне включене посилання
msgid ""
"If you need to make changes, you can click <strong>Previous</strong> to "
"return to the content step, make your changes, and send another test."
msgstr "Якщо Вам треба внести зміни, Ви можете натиснути кнопку <strong>Попередня</strong> для повернення на етап створення вмісту, внести виправлення та надіслати ще одну тестову розсилку"
msgstr "Якщо Вам треба внести зміни, Ви можете натиснути кнопку <strong>Назад</strong> для повернення до етапу створення вмісту, внести виправлення, і надіслати ще одну тестову розсилку."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Test.tpl
msgid ""
"It's a good idea to test your mailing by sending it to yourself and/or a "
"selected group of people in your organization. You can also view your "
"content by clicking (+) Preview Mailing."
msgstr "Доброю практикою є тестування Вашої розсилки шляхом надсилання її собі та/або певній групі людей у Вашій організації. Ви також можете переглянути її вміст, натиснувши (+) Попередній перегляд розсилки"
msgstr "Доброю практикою є тестування Вашої розсилки шляхом надсилання її собі та/або певній групі людей у Вашій організації. Ви також можете переглянути її вміст, натиснувши кнопку \"Попередній перегляд розсилки\"."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Test.tpl
msgid "(filled with your contact's token values)"
msgstr "(заповнено значеннями Ваших міток контактів)"
msgstr "(заповнено значеннями токенів Ваших контактів)"
#: templates/CRM/Mailing/Form/Test.tpl
msgid "Text Version:"
......@@ -1222,7 +1222,7 @@ msgstr "Версія HTML"
msgid ""
"You can either <strong>upload</strong> the mailing content from your "
"computer OR <strong>compose</strong> the content on this screen."
msgstr "Ви можете або <strong>завантажити</strong> вміст повідомлення розсилки з Вашого комп'ютеру АБО <strong>створити</strong> його у цьому вікні."
msgstr "Ви можете або <strong>завантажити</strong> вміст повідомлення розсилки з Вашого комп'ютеру, АБО <strong>створити</strong> його безпосередньо у цьому вікні."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Upload.tpl
msgid "Auto-Generated"
......@@ -1247,14 +1247,14 @@ msgstr "Верхній / Нижній колонтитул"
#: templates/CRM/Mailing/Form/Upload.tpl
msgid ""
"You may choose to include a pre-configured Header block above your message."
msgstr "Ви можете додати попередньо підготовлений блок Заголовку зверху свого повідомлення."
msgstr "Ви можете додати попередньо підготовлений блок верхнього колонтитулу зверху свого повідомлення."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Upload.tpl
msgid ""
"You may choose to include a pre-configured Footer block below your message. "
"This is a good place to include the required unsubscribe, opt-out and postal"
" address tokens."
msgstr "Ви можете додати попередньо підготовлений блок Нижнього колонтитулу знизу свого повідомлення. Його часто використовують для розміщення міток відписки, відмови від розсилок та поштової адреси організації."
msgstr "Ви можете додати попередньо підготовлений блок нижнього колонтитулу в кінці свого повідомлення. Його часто використовують для розміщення токенів відписки, відмови від розсилок та поштової адреси організації."
#: templates/CRM/Mailing/Form/Upload.tpl
msgid "More information and sample messages..."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment