Commit b2378a89 authored by Marcin Lewandowski's avatar Marcin Lewandowski Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/pl_PL/common-components.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 10fda0c0
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Jakub Karczyński <karczynski.jakub@staroflife.pl>, 2017
# kalor <karol.krzyczkowski@gmail.com>, 2015
# kalor <karol.krzyczkowski@gmail.com>, 2015
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2018
# Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>, 2016-2019
# Michał Mach, 2013
# Michał Mach, 2013
# njakub <fiilozof@gmail.com>, 2014
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-14 17:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 22:27+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Lewandowski <email.marcina.lewandowskiego@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1055,21 +1055,21 @@ msgstr "\"Tytuł\" jest polem wymaganym."
#: CRM/Contribute/Form/Search.php CRM/Financial/Form/BatchTransaction.php
msgid "Contributor Name or Email"
msgstr "Nazwa ofiarodawcy lub e-mail"
msgstr "Nazwa lub e-mail darczyńcy "
#: CRM/Contribute/Form/Search.php CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
msgid "Contributor Name"
msgstr "Nazwa ofiarodawcy"
msgstr "Nazwa darczyńcy"
#: CRM/Contribute/Form/Search.php
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
msgid "Contributor Tag(s)"
msgstr "Ofiarodawcy Tag(i)"
msgstr "Tagi darczyńcy"
#: CRM/Contribute/Form/Search.php
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
msgid "Contributor Group(s)"
msgstr "Grupy Ofiarodawców"
msgstr "Grupa/y darczyńcy"
#: CRM/Contribute/Form/Task/Invoice.php CRM/Contribute/Form/Task/PDF.php
#: xml/templates/message_templates/contribution_offline_receipt_html.tpl
......@@ -1286,7 +1286,7 @@ msgstr "Transakcja członkostwa numer #"
#: templates/CRM/Contribute/Page/UserDashboard.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid "Contributor"
msgstr "Ofiarodawca"
msgstr "Darczyńca"
#: templates/CRM/Contribute/Form/Contribution.tpl
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionView.tpl
......@@ -1437,7 +1437,7 @@ msgstr "Jak wielu odbiorców może wysłać e-maila w jednej chwili? Możesz chc
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/PCP.hlp
#: templates/CRM/PCP/Form/Contribute.hlp
msgid "Personal Contribution Link"
msgstr "Osobisty link ofiarodawcy."
msgstr "Osobisty link transakcyjny."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/PCP.hlp
#: templates/CRM/PCP/Form/Contribute.hlp
......@@ -1849,7 +1849,7 @@ msgstr "Faktury"
#: xml/templates/message_templates/membership_offline_receipt_text.tpl
#: xml/templates/message_templates/membership_online_receipt_text.tpl
msgid "Please print this receipt for your records."
msgstr "Proszę wydrukować to pokwitowanie do twoich rejestrów."
msgstr "Prosimy o wydrukowanie tego potwierdzenia dla Twoich potrzeb."
#: xml/templates/message_templates/contribution_offline_receipt_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/contribution_offline_receipt_text.tpl
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment