Commit a090ffbd authored by Radek Hrančík's avatar Radek Hrančík Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/sk_SK/menu.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 0c4e1c10
......@@ -7,13 +7,14 @@
# Limexis <elfino@azet.sk>, 2013
# Petra Ďurišová <durisova@zivica.sk>, 2013
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
# Radek Hrančík <radek.hrancik@gmail.com>, 2017
# sat01 <sat01@seznam.cz>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-05 15:42+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lutfy <mathieu@bidon.ca>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-06 02:28+0000\n"
"Last-Translator: Radek Hrančík <radek.hrancik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -345,7 +346,7 @@ msgstr "PDF Faktúra"
msgctxt "menu"
msgid "Email Invoice"
msgstr ""
msgstr "E-mailová faktúra"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -500,7 +501,7 @@ msgstr "Vyhladať preferencie"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Date Preferences"
msgstr ""
msgstr "Preferencie dátumu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -752,7 +753,7 @@ msgstr "Nová hromadná SMS"
msgctxt "menu"
msgid "Badge Layout"
msgstr ""
msgstr "Grafika menovky"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM"
......@@ -1008,7 +1009,7 @@ msgstr "Editor profilov"
msgctxt "menu"
msgid "Confirm dates"
msgstr ""
msgstr "Potvrdiť dátumy"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Profile Create"
......@@ -1073,7 +1074,7 @@ msgstr "Šablóny zoznamov účastníkov"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Event Name Badge Layouts"
msgstr ""
msgstr "Grafiky menoviek na podujatie"
msgctxt "menu"
msgid "Conference Slot Labels"
......@@ -1086,7 +1087,7 @@ msgstr "Vyhľadať účastníkov"
msgctxt "menu"
msgid "Print Event Name Badge"
msgstr "Vytlačiť vysačky pre podujatie"
msgstr "Vytlačiť menovky na podujatie"
msgctxt "menu"
msgid "Event Info and Settings"
......@@ -1106,7 +1107,7 @@ msgstr "Online registrácia na podujatie"
msgctxt "menu"
msgid "Repeat Event"
msgstr ""
msgstr "Opakovať udalosť"
msgctxt "menu"
msgid "Conference Slots"
......@@ -1279,26 +1280,26 @@ msgstr "Importovať členstvo"
msgctxt "menu"
msgid "CiviPledge Dashboard"
msgstr "CiviZálohy - palubná doska"
msgstr "CiviPrísľub - palubná doska"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Find Pledges"
msgstr "Vyhľadať zálohy"
msgstr "Vyhľadať prísľuby"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledges"
msgstr "Zálohy"
msgstr "Prísľuby"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "New Pledge"
msgstr "Nová záloha"
msgstr "Nový prísľub"
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Payments"
msgstr "Platby záloh"
msgstr "Platby prísľubov"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1307,7 +1308,7 @@ msgstr "CiviZostavy"
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Reports"
msgstr "CiviCRM záznamy"
msgstr "CiviCRM Zostavy"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1330,7 +1331,7 @@ msgstr "Zostava"
msgctxt "menu"
msgid "Reports Listing"
msgstr "Zoznam záznamov"
msgstr "Zoznam zostáv"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1340,7 +1341,7 @@ msgstr "CiviCRM Novinky"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Getting Started"
msgstr ""
msgstr "Začíname"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1400,7 +1401,7 @@ msgstr "Zostavy prispevkov"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Reports"
msgstr "Zostavy Záloh"
msgstr "Zostavy prísľubov"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1480,12 +1481,12 @@ msgstr "Vyhľadať hromadná SMS"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "New A/B Test"
msgstr ""
msgstr "Nový A/B test"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Manage A/B Tests"
msgstr ""
msgstr "Spravovať A/B testy"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1615,7 +1616,7 @@ msgstr "Systémové nastavenia"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Connections"
msgstr ""
msgstr "Spojenia"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1715,7 +1716,7 @@ msgstr "Dokumentácia"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Ask a question"
msgstr ""
msgstr "Spýtať sa"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1735,7 +1736,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Join CiviCRM"
msgstr ""
msgstr "Pridajte sa k CiviCRM"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1745,17 +1746,17 @@ msgstr "Vývojár"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "API Explorer"
msgstr ""
msgstr "Prehliadač API"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Developer Docs"
msgstr ""
msgstr "Dokumentácia pre programátorov"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Reports"
msgstr "Záznamy"
msgstr "Zostavy"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -1944,24 +1945,24 @@ msgstr "Sumarizuje zvýšenú čiastku a počet prispievateľov pre každú str
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Summary"
msgstr "Sumár záloh"
msgstr "Prehľad prísľubu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid ""
"Summary of pledges including amount pledged, pledge status, next payment "
"date, balance due, total amount paid etc."
msgstr "Súhrn záloh, vrátane sumy zálohy, stavu, dátumu nasledujúcej platby, doplatku, celkovej sumy zaplatenia atď."
msgstr "Prehľad prísľubov, vrátane prisľúbenej čiastky, stavu prísľubu, dátumu nasledujúcej platby, zostatku, celkovej vyplatenej čiastky atď."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledged But not Paid"
msgstr "Záloha ale neuhradená"
msgstr "Prisľúbené ale neuhradené"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledged but not Paid Report"
msgstr "Report záloh ale neuhradených položiek"
msgstr "Prisľúbené ale žiadny výkaz platieb."
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -2096,7 +2097,7 @@ msgstr "Email odskočenia"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Bounce Report for mailings"
msgstr "Zostava odskočeni pre E-maily"
msgstr "Zostava odrieknutí od rozosielania e-mailov"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
......@@ -2154,29 +2155,29 @@ msgstr "Podrobná zostava o agitácii, telefónnom bankovníctve, alebo iných
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Payment Methods"
msgstr ""
msgstr "Platobné metódy"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Close Accounting Period"
msgstr ""
msgstr "Uzavrieť účtovné obdobie"
msgctxt "menu"
msgid "Configure CKEditor"
msgstr ""
msgstr "Konfigurovať CKEditor"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "CiviCRM Resources"
msgstr ""
msgstr "CiviCRM zdroje"
msgctxt "menu"
msgid "Batch Merge Duplicate Contacts"
msgstr ""
msgstr "Dávkovo zlúčiť zdvojené kontakty"
msgctxt "menu"
msgid "Insert CiviCRM Content"
msgstr ""
msgstr "Vložiť CiviCRM obsah"
msgctxt "menu"
msgid "Self-service Registration Update"
......@@ -2194,41 +2195,41 @@ msgstr ""
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Components"
msgstr ""
msgstr "Komponenty"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Extensions"
msgstr ""
msgstr "Rozšírenia"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "My Reports"
msgstr ""
msgstr "Moje zostavy"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Activity Details"
msgstr ""
msgstr "Podrobnosti aktivity"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Activity Summary"
msgstr ""
msgstr "Prehľad aktivity"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Shows activity statistics by type / date"
msgstr ""
msgstr "Zobrazí štatistiky aktivity podľa typu / dátumu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid "Pledge Detail"
msgstr ""
msgstr "Podrobnosti prísľubu"
#: xml/templates/civicrm_navigation.tpl
msgctxt "menu"
msgid ""
"List of pledges including amount pledged, pledge status, next payment date, "
"balance due, total amount paid etc."
msgstr ""
msgstr "Zoznam prísľubov, vrátane prisľúbenej čiastky, stavu prísľubu, dátumu nasledujúcej platby, zostatku, celkovej vyplatenej čiastky atď."
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment