Commit 958498c7 authored by Marek012's avatar Marek012 Committed by CiviCRM l10n scripts on sushi.c.o
Browse files

po: update po/cs/admin.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent e79328ec
......@@ -4,14 +4,15 @@
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
# ludek <lkolisko@volny.cz>, 2012
# Marek012 <marek.bocek@iqrs.cz>, 2014
# madmasa <my.melody.production@gmail.com>, 2013
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-08 08:14-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-01 12:29+0000\n"
"Last-Translator: madmasa <my.melody.production@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-29 15:16+0000\n"
"Last-Translator: Marek012 <marek.bocek@iqrs.cz>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -79,7 +80,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Admin/Form/ContactType.php
msgid "Basic Contact Type"
msgstr "Základná typ kontaktu"
msgstr "Základní typ kontaktu"
#: CRM/Admin/Form/ContactType.php
msgid ""
......@@ -250,7 +251,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Admin/Form/LocationType.php
msgid "Name can only consist of alpha-numeric characters"
msgstr "Jméno smí obsahovat pouze z písmena a číslice."
msgstr "Jméno smí obsahovat pouze písmena a číslice."
#: CRM/Admin/Form/LocationType.php
msgid "vCard Name"
......@@ -402,7 +403,7 @@ msgstr "Pole Status třídy je povinné"
#: CRM/Admin/Form/Options.php
msgid ""
"This Label already exists in the database for the selected contact type."
msgstr ""
msgstr "Tento název skupiny možností již pro zvolený typ kontaktu v databázi existuje. "
#: CRM/Admin/Form/Options.php
msgid "Please enter the valid email address."
......@@ -430,21 +431,21 @@ msgstr "Možnost '%1' byla uložena."
#: CRM/Admin/Form/ParticipantStatus.php
msgid "Selected participant status has been deleted."
msgstr ""
msgstr "Zvolený status účastníka byl odstraněn,"
#: CRM/Admin/Form/ParticipantStatus.php
msgid ""
"Selected participant status has <strong>NOT</strong> been deleted; there are"
" still participants with this status."
msgstr ""
msgstr "Zvolený status účastníka <strong>NEBYL</strong> odstraněn; stále jsou zde účastníci s tímto statusem."
#: CRM/Admin/Form/ParticipantStatus.php
msgid "The Participant Status has been updated."
msgstr ""
msgstr "Status účastníka byl aktualizován ."
#: CRM/Admin/Form/ParticipantStatus.php
msgid "The new Participant Status has been saved."
msgstr ""
msgstr "Nový status účastníka byl uložen."
#: CRM/Admin/Form/ParticipantStatus.php
msgid "The changes have not been saved."
......@@ -460,7 +461,7 @@ msgstr "Je tento zpracovatel plateb výchozí?"
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessor.php
msgid "You must have at least the test or live section filled"
msgstr "Musíte vyplnit alespoň testovací nebo produkční sekci."
msgstr "Musíte vyplnit alespoň testovací nebo aktivní sekci."
#: CRM/Admin/Form/PaymentProcessor.php
msgid "You must have at least the user_name specified"
......@@ -701,11 +702,11 @@ msgstr ""
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Display.php
msgid "Individual Display Name Format"
msgstr ""
msgstr "Formát individuálního zobrazení jména"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Display.php
msgid "Individual Sort Name Format"
msgstr ""
msgstr "Formát individuálního řazení jména"
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Display.php
msgid "Textarea"
......@@ -899,7 +900,7 @@ msgstr "<< Zablokovat"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Component.php
msgid "You need to enable CiviContribute before enabling CiviPledge."
msgstr "Než budete moci povolit CiviPledge, je třeba povolit CiviContribute"
msgstr "Než budete moci povolit CiviZávazky, je třeba povolit CiviPříspěvky"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Component.php
msgid ""
......@@ -912,11 +913,11 @@ msgstr "Nastavení - Datum"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Date.php
msgid "Complete Date and Time"
msgstr "Úplný datum a čas"
msgstr "Úplné datum a čas"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Date.php
msgid "Complete Date"
msgstr "Úplný datum"
msgstr "Úplné datum"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Date.php
msgid "Month and Year"
......@@ -936,7 +937,7 @@ msgstr "Počátek fiskálního roku"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Debugging.php
msgid " Settings - Debugging and Error Handling "
msgstr ""
msgstr "Nastavení ladění a hlášení chyb"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Debugging.php
msgid "Enable Debugging"
......@@ -944,11 +945,11 @@ msgstr "Povolit ladění"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Debugging.php
msgid "Enable Drupal Watchdog Logging"
msgstr ""
msgstr "Povolit přihlašování hlídacího psa Drupal "
#: CRM/Admin/Form/Setting/Debugging.php
msgid "Display Backtrace"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit zpětné sledování"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Debugging.php
msgid "Fatal Error Template"
......@@ -979,7 +980,7 @@ msgid ""
"WARNING: This will make your CiviCRM installation a single-language one "
"again. THIS WILL DELETE ALL DATA RELATED TO LANGUAGES OTHER THAN THE DEFAULT"
" ONE SELECTED ABOVE (and only that language will be preserved)."
msgstr ""
msgstr "POZOR: Toto promění vaši instalaci CiviCRM v jednojazyčnou. Tím pádem budou smazána všechna data zveřejněná v jiném jazyce než je váš zvolený výchozí jazyk."
#: CRM/Admin/Form/Setting/Localization.php
msgid "Return to Single Language"
......@@ -990,7 +991,7 @@ msgid ""
"WARNING: Enabling multiple languages changes the schema of your database, so"
" make sure you know what you are doing when enabling this function; making a"
" database backup is strongly recommended."
msgstr ""
msgstr "POZOR: Povolení více jazyků změní schéma vaší databáze, takže se ujistěte, že víte, co děláte, když tuto funkci povolujete; zazálohovat databázi se výrazně doporučuje."
#: CRM/Admin/Form/Setting/Localization.php
msgid "Enable Multiple Languages"
......@@ -1067,7 +1068,7 @@ msgstr "Desetinný oddělovač nemůže mít více než 1 znak."
#: CRM/Admin/Form/Setting/Localization.php
msgid "Please define the custom translation function first."
msgstr ""
msgstr "Nejprve prosím definujte funkci uživatelského překladu."
#: CRM/Admin/Form/Setting/Localization.php
msgid ""
......@@ -1220,7 +1221,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Admin/Form/Setting/Search.php
msgid "Automatic Wildcard"
msgstr ""
msgstr "Automatická divoká karta"
#: CRM/Admin/Form/Setting/Search.php
msgid "Include Email"
......@@ -1532,13 +1533,13 @@ msgstr "Uživatelé již nebudou moci vybrat tuto hodnotu při přidávání neb
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this Participant Status?"
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete zakázat tento stav účastníka?"
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid ""
"Users will no longer be able to select this value when adding or editing "
"Participant Status."
msgstr ""
msgstr "Uživatelé již nebudou mít možnost zvolit tuto hodnotu při přidávání nebo editování stavu účastníka."
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this component?"
......@@ -1552,7 +1553,7 @@ msgstr "Opravdu chcete zakázat toto vlastní pole dat?"
msgid ""
"Are you sure you want to disable this custom data group? Any profile fields "
"that are linked to custom fields of this group will be disabled."
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete zakázat vlastní skupinu dat? Všechna vlastní pole dat spojené s touto skupinou budou zakázána."
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this message tempate?"
......@@ -1572,7 +1573,7 @@ msgstr "Opravdu chcete zakázat tento typ členství?"
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this membership status rule?"
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete zakázat toto pravidlo statusu členství?"
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this price field?"
......@@ -1622,7 +1623,7 @@ msgstr ""
#: CRM/Admin/Page/AJAX.php
msgid "Are you sure you want to disable this record?"
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete zakázat tento report?"
#: CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.php
msgid "Configuration Checklist"
......@@ -1748,14 +1749,14 @@ msgstr "Smazat mapování"
msgid ""
"Are you sure you want to revert this template to the default for this "
"workflow? You will lose any customizations you have made."
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete vrátit tuto šablonu jako výchozí pro vaše pracovní prostředí? Ztratíte všechna individuální nastavení, která jste udělali."
#: CRM/Admin/Page/MessageTemplates.php
msgid ""
"We recommend that you save a copy of the your customized Text and HTML "
"message content to a text file before reverting so you can combine your "
"changes with the system default messages as needed."
msgstr ""
msgstr "Doporučujeme, abyste si uložili kopii obsahu vaší vlastní Textové nebo HTML zprávy do textového souboru před tím, než nastavení vrátíte na původní. Můžete tak zkombinovat vaše změny s výchozími systémovými zprávami."
#: CRM/Admin/Page/MessageTemplates.php
msgid "Edit this message template"
......@@ -1779,7 +1780,7 @@ msgstr "Vrátit na výchozí"
#: CRM/Admin/Page/MessageTemplates.php
msgid "Revert this workflow message template to the system default"
msgstr ""
msgstr "Vrátit nastavení této šablony na výchozí. "
#: CRM/Admin/Page/MessageTemplates.php
msgid "View Default"
......@@ -1787,7 +1788,7 @@ msgstr "Zobrazit výchozí"
#: CRM/Admin/Page/MessageTemplates.php
msgid "View the system default for this workflow message template"
msgstr ""
msgstr "Zobrazit výchozí nastavení této šablony zpráv."
#: CRM/Admin/Page/MessageTemplates.php
msgid "You do not have permission to revert this template."
......@@ -1815,11 +1816,11 @@ msgstr ""
#: CRM/Admin/Page/Options.php
msgid "Run"
msgstr ""
msgstr "Spustit"
#: CRM/Admin/Page/Options.php
msgid "Run %1"
msgstr ""
msgstr "Spustit %1"
#: CRM/Admin/Page/OptionValue.php templates/CRM/Admin/Form/OptionValue.tpl
msgid "Edit Option Value"
......@@ -1995,7 +1996,7 @@ msgstr "Synchronizovat kontakty s uživateli"
msgid ""
"CiviCRM will check each user record for a contact record. A new contact "
"record will be created for each user where one does not already exist."
msgstr ""
msgstr "CiviCRM vyhledá v každém uživatelském záznamu záznam kontaktu. Nový záznam kontaktu bude vytvořen pro každého uživatele, který doposud neexistuje."
#: templates/CRM/Admin/Form/ContactType.tpl
msgid "New Contact Type"
......@@ -2107,72 +2108,72 @@ msgstr "Nový Typ umístění"
msgid ""
"WARNING: Deleting this option will result in the loss of all location type "
"records which use the option."
msgstr ""
msgstr "POZOR: Smazání této možnosti povede ke ztrátě všech typů místa ve všech záznamech, které tento typ místa obsahují."
#: templates/CRM/Admin/Form/LocationType.tpl
msgid "WARNING: Do NOT use spaces in the Location Name."
msgstr ""
msgstr "POZOR: Nepoužívejte mezery ve jméně místa."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "New Email Settings"
msgstr ""
msgstr "Nové nastavené e-mailu"
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Edit Email Settings"
msgstr ""
msgstr "Upravit nastavení emailu"
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Delete Email Settings"
msgstr ""
msgstr "Smazat nastavení emailu"
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid ""
"WARNING: Deleting this option will result in the loss of mail settings data."
msgstr ""
msgstr "POZOR: Smazání této možnosti bude vést ke ztrátě dat nastavení emailu."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Name of this group of settings."
msgstr ""
msgstr "Jméno této skupiny nastavení."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Name or IP address of mail server machine."
msgstr ""
msgstr "Jméno nebo IP adresa mail serveru."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Username to use when polling (for IMAP and POP3)."
msgstr ""
msgstr "Uživatelské jméno použité při dotazování (IMAP a POP3)."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Password to use when polling (for IMAP and POP3)."
msgstr ""
msgstr "Heslo pro použití při dotazování (IMAP a POP3)."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid ""
"Optional local part (e.g., 'civimail+' for addresses like "
"civimail+s.1.2@example.com)."
msgstr ""
msgstr "Volitelná část "
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Email address domain (the part after @)."
msgstr ""
msgstr "Doména emailové adresy (část za @)."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Contents of the Return-Path header."
msgstr ""
msgstr "Obsah záhlaví při cestě zpět."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Name of the protocol to use for polling."
msgstr ""
msgstr "Jméno protokolu při dotazování."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid ""
"Folder to poll from when using IMAP (will default to INBOX when empty), path"
" to poll from when using Maildir, etc.."
msgstr ""
msgstr "Složka pro dotazování při použití IMAP (pokud není vyplněno bude směřovat do schránky/INBOX), cesta k dotazování při použití Maildir, atd."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid "Whether to use SSL for IMAP and POP3 or not."
msgstr ""
msgstr "Použít SSL pro IMAP a POP3 nebo ne."
#: templates/CRM/Admin/Form/MailSettings.tpl
msgid ""
......@@ -2187,49 +2188,49 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Admin/Form/Mapping.tpl
msgid "WARNING: Are you sure you want to delete mapping '<b>%1</b>'?"
msgstr ""
msgstr "POZOR: Opravdu chcete smazat mapování '<b>%1</b>'?"
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "New Message Template"
msgstr ""
msgstr "Nová šablona zprávy"
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Edit Message Template"
msgstr ""
msgstr "Upravit šablonu zprávy"
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Delete Message Template"
msgstr ""
msgstr "Smazat šablonu zprávy"
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Use this form to add or edit re-usable message templates."
msgstr ""
msgstr "Použít tento formulář k přidání nebo úpravě opakovaně použitelných šablon zpráv."
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Do you want to delete this message template?"
msgstr ""
msgstr "Opravdu chcete smazat tuto šablonu zprávy?"
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Descriptive title of message - used for template selection."
msgstr ""
msgstr "Popisný nadpis zprávy - používaný pro výběr šablony."
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Subject for email message."
msgstr ""
msgstr "Předmět pro emailovou zprávu."
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Tokens may be included (%1)."
msgstr ""
msgstr "Mohou být zapojeny prvky (%1)."
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Text formatted message."
msgstr ""
msgstr "Zpráva v textovém formátu."
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid ""
"You may optionally create an HTML formatted version of this message. It will"
" be sent to contacts whose Email Format preference is 'HTML' or 'Both'."
msgstr ""
msgstr "Můžete volitelně vytvořit HTML verzi této zprávy. Tato bude poslána kontaktům, jejichž email preferuje formát HTML nebo oba formáty."
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "Page format to use when creating PDF files using this template."
......@@ -2237,7 +2238,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Admin/Form/MessageTemplates.tpl
msgid "token documentation"
msgstr ""
msgstr "dokumentace prvku"
#: templates/CRM/Admin/Form/Navigation.hlp
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment