Commit 854d9068 authored by bgm's avatar bgm Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/sq_AL/case.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent db7e6cd7
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2014
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-25 08:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-25 13:13+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-13 13:26-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-13 21:04+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lutfy <mathieu@bidon.ca>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -17,33 +17,6 @@ msgstr ""
"Language: sq\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Case Id not found."
msgstr "Rasti ID nuk gjendet "
#: CRM/Case/Form/Activity/OpenCase.php CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "Medium"
msgstr "Mesatare "
#: CRM/Case/Form/CaseView.php CRM/Case/Form/EditClient.php
msgid "Reassign Case"
msgstr "Ricaktim rasti "
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php CRM/Case/Task.php
msgid "Delete Cases"
msgstr "Fshirja e rasteve "
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php CRM/Case/Form/Task/Restore.php
msgid "Total Selected Case(s): %1"
msgstr "Totali i rasteve të zgjedhur(a): %1"
#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php CRM/Case/Task.php
msgid "Restore Cases"
msgstr "Rikthimi i rasteve "
#: CRM/Case/BAO/Case.php templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "View this activity."
msgstr "Shihni veprimtarinë. "
......@@ -93,17 +66,27 @@ msgstr "Roli në rastin "
msgid "View Case"
msgstr "Shih rastin "
#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Case %1 reassigned client from %2 to %3. New Case ID is %4."
msgstr "Rasti %1 ricakton klientin nga %2 në %3. Rast i ri ID është %4. "
#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid ""
"Case %1 copied from contact id %2 to contact id %3 via merge. New Case ID is"
" %4."
msgstr "Rasti %1 i kopjuar nga kontakti ID %2 në kontaktin ID %3 nëpërmjet bashkimit. Rasti i ri ID është %4. "
#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Case %1 merged into case %2"
msgstr "Rasti %1 bashkohet me rastin %2 "
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Status %2 %1"
msgstr "Statuset e rastit %2 %1"
msgid "Case Status is %1"
msgstr ""
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Type %1"
msgstr "Lojet e rasteve %1"
msgid "Case Type is %1"
msgstr ""
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case %1 My Cases"
......@@ -165,10 +148,6 @@ msgstr "Roli në rastin %1 `%2`"
msgid "Case Tags %1"
msgstr "Etiketimi i rastit %1"
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "- any status -"
msgstr "-çfarëdo gjendje-"
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Search All Cases"
msgstr "Kërko të gjitha rastet"
......@@ -177,7 +156,7 @@ msgstr "Kërko të gjitha rastet"
msgid "Only My Cases"
msgstr "Vetëm rastet e mia"
#: CRM/Case/BAO/Query.php
#: CRM/Case/BAO/Query.php CRM/Case/Form/Task/Delete.php
msgid "Deleted Cases"
msgstr "Fshirja e rasteve "
......@@ -193,6 +172,13 @@ msgstr "Statusi rastit Id"
msgid "Case is in the Trash"
msgstr "Rasti është në mbeturina"
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Case Id not found."
msgstr "Rasti ID nuk gjendet "
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
msgid "New Start Date"
msgstr "Data e re e fillimit"
......@@ -201,6 +187,10 @@ msgstr "Data e re e fillimit"
msgid "Case Start Date changed successfully."
msgstr "Data e re e fillimit ndryshoi me sukses. "
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
msgid "Case status changed from %1 to %2"
msgstr "Gjendja e rastit ndryshoi nga %1 në %2"
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
msgid "Case Status changed successfully."
msgstr "Gjendja e rastit ndryshoi me sukses. "
......@@ -217,6 +207,10 @@ msgstr "Rivendos afatin kohorë të rastit"
msgid "Reset Start Date"
msgstr "Rivendos datën e fillimit"
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
msgid "Case type changed from %1 to %2"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseType.php
msgid "Case Type changed successfully."
msgstr "Gjendja e rastit ndryshoi me sukses. "
......@@ -237,6 +231,11 @@ msgstr "Ju lutem zgjidhni raste të tjera për tu lidhur."
msgid "It looks like selected case is already linked."
msgstr "Duket se rasti i zgjedhur tashmë i lidhur."
#: CRM/Case/Form/Activity/OpenCase.php CRM/Case/Form/Activity.php
#: CRM/Case/XMLProcessor/Report.php
msgid "Medium"
msgstr "Mesatare "
#: CRM/Case/Form/Activity/OpenCase.php
msgid "Please select a valid contact or create new contact"
msgstr "Ju lutem zgjidhni një kontakt të vlefshëm ose krijoni një kontakt të ri"
......@@ -250,6 +249,10 @@ msgid "You do not have any active Case Types"
msgstr "Ju nuk keni asnjë lloj rasti aktiv "
#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "You can not add another '%1' activity to this case. %2"
msgstr "Ju nuk mund të shtoni një tjetër aktivitet '% 1' në këtë rast. 2%"
#: CRM/Case/Form/Activity.php CRM/Case/XMLProcessor/Report.php
msgid "Reported By"
msgstr "Transmetuar nga "
......@@ -272,6 +275,14 @@ msgstr "Aktiviteti i zgjedhur është rikthyer. <br />"
msgid "A copy of the activity has also been sent to selected contacts(s)."
msgstr "Një kopje e aktivitetit gjithashtu ka qenë dërguar në kontaktet e zgjedhura (s)"
#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "'%1' activity has been %2. %3 %4"
msgstr "'%1' aktiviteti ka qenë %2. %3 %4"
#: CRM/Case/Form/ActivityChangeStatus.php
msgid "New Status"
msgstr "Statusi i ri"
#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid "You do not have any active %1"
msgstr "Ju nuk keni asnjë lloj rasti aktiv %1"
......@@ -298,14 +309,14 @@ msgid ""
" />"
msgstr "Aktiviteti i zgjedhur është fshirë. Ju mund të shikoni dhe / ose të riktheni aktivitetin e fshirë duke kontrolluar \"Aktivitetet e fshira\" nën opsionin Gjeni Rastet . <br />"
#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid "Case Deleted"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid "The selected case has been restored.<br />"
msgstr "Aktiviteti i zgjedhur është rikthyer. <br />"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "New Activity"
msgstr "Veprimtari e Re"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Run QA Audit / Redact"
msgstr "Drejtimi QA Auditimi/ hartimi "
......@@ -326,14 +337,14 @@ msgstr "Zgjidhni rastin për bashkim "
msgid "Assign to another Client"
msgstr "Caktojani një Klienti Tjetër"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php CRM/Case/Form/EditClient.php
msgid "Reassign Case"
msgstr "Ricaktim rasti "
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid " - any status - "
msgstr "-çfarëdo gjendje-"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "New Status"
msgstr "Statusi i ri"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Activity Dates - From"
msgstr ""
......@@ -378,22 +389,36 @@ msgstr "Emri dhe emaili i klientit "
msgid "Find Cases"
msgstr "Gjeni rastet "
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php
msgid "Deleted Case(s): %1"
msgstr "Fshirja e rasteve (s):% 1"
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php CRM/Case/Task.php
msgid "Delete Cases"
msgstr "Fshirja e rasteve "
#: CRM/Case/Form/Task/Delete.php CRM/Case/Form/Task/Restore.php
msgid "Total Selected Case(s): %1"
msgstr "Totali i rasteve të zgjedhur(a): %1"
#: CRM/Case/Form/Task/Print.php
msgid "Print Case List"
msgstr "Printimi i listës së rasteve "
#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php CRM/Case/Task.php
msgid "Restore Cases"
msgstr "Rikthimi i rasteve "
#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php
msgid "Restored Case(s): %1"
msgstr "Rikthim rasti(eve): %1"
msgid "Restored Cases"
msgstr ""
#: CRM/Case/Info.php
msgid "CiviCase Engine"
msgstr "Lëvizësi CiviRasti "
#: CRM/Case/Info.php
msgid ""
"Could not create the MySQL views for CiviCase. Your mysql user needs to have"
" the 'CREATE VIEW' permission"
msgstr ""
#: CRM/Case/Page/AJAX.php
msgid "Could not find valid Case!"
msgstr "Nuk mund të gjejmë raste të vlefshme!"
......@@ -406,7 +431,16 @@ msgstr "Pult CiviCase"
msgid "You are not authorized to access all cases and activities."
msgstr "Ju nuk jeni i autorizuar për të hyrë në të gjitha rastet dhe aktivitetet. "
#: CRM/Case/Selector/Search.php templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
#: CRM/Case/Page/Tab.php
msgid "Are you sure you want to delete this case?"
msgstr ""
#: CRM/Case/Page/Tab.php CRM/Case/Selector/Search.php
#: templates/CRM/Case/Form/Case.tpl
msgid "Delete Case"
msgstr ""
#: CRM/Case/Selector/Search.php
msgid "Assign to Another Client"
msgstr "Caktojani një Klienti Tjetër"
......@@ -460,11 +494,11 @@ msgstr "Lloji i aktivitetit% 1, i gjendur në skedarin e konfigurimit, nuk ësht
msgid "Incomplete"
msgstr "E paplotësuar "
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "Case Summary"
msgstr "Përmbledhje rasti "
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "Case Roles"
msgstr "Rolet e rastit "
......@@ -473,7 +507,7 @@ msgstr "Rolet e rastit "
msgid "Case Role"
msgstr "Rolet e rastit "
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "(not assigned)"
msgstr "(të pacaktuar)"
......@@ -481,7 +515,7 @@ msgstr "(të pacaktuar)"
msgid "Client Relationship"
msgstr "Marrëdhënia me klientin "
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
#: templates/CRM/Case/Audit/Report.tpl
msgid "Case Activities"
msgstr "Veprimtaritë e rastit"
......@@ -489,22 +523,6 @@ msgstr "Veprimtaritë e rastit"
msgid "Current Start Date"
msgstr "Data aktuale e fillimit"
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityChangeStatus.tpl
msgid "Unable to change status"
msgstr "Nuk mund të ndryshohet statusi"
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "You can modify the activity subject before filing."
msgstr "Ju mund të modifikoni subjektin e aktivitetit para dorëzimit. "
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Please select a case from the list"
msgstr "Ju lutemi zgjidhni një rast nga lista "
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Unable to file on case"
msgstr "E pamundur të paraqitet rasti "
#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "Restore %1"
msgstr "Rikthe %1"
......@@ -517,10 +535,6 @@ msgstr "Kliko fshij që të lëvizësh këtë &quot;%1&quot; aktivitetin në mbe
msgid "Click Restore to retrieve this &quot;%1&quot; activity from the Trash."
msgstr "Klikoni Rikthe për të rimarrë këtë &quot;%1&quot; veprimtari nga mbeturinat. "
#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "Clients"
msgstr "Klientët"
#: templates/CRM/Case/Form/Activity.tpl
msgid "With other contact(s)"
msgstr "Me konaktet e tjerë(a)"
......@@ -547,6 +561,30 @@ msgid ""
"the case. Click the top left box to select all."
msgstr "Dërgoni email një kopje të plotë të aktivitetit të regjistruar personave të tjerë të përfshirë në këtë rast. Klikoni lart në të majtë të kutisë për të zgjedhur të gjitha. "
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityChangeStatus.js
msgid "Unable to change status"
msgstr "Nuk mund të ndryshohet statusi"
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityChangeStatus.js
msgid "Change Activity Status"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "You can modify the activity subject before filing."
msgstr "Ju mund të modifikoni subjektin e aktivitetit para dorëzimit. "
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Please select a case from the list"
msgstr "Ju lutemi zgjidhni një rast nga lista "
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Unable to file on case"
msgstr "E pamundur të paraqitet rasti "
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Activity Filed"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityView.tpl
msgid "all revisions"
msgstr "Të gjitha rishikimet "
......@@ -641,6 +679,10 @@ msgstr "Klikoni rikthimin për të rimarrë këtë rast dhe të gjitha aktivitet
msgid "Clients:"
msgstr "Klientët:"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "view contact record"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "add new client to the case"
msgstr "Shto një klient në situatë"
......@@ -654,47 +696,48 @@ msgid "DOB"
msgstr "DOB"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Print Case Report"
msgstr "Printimi i listës së rasteve "
msgid "Change case type (creates activity record)"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Add new role"
msgstr "Shto një rol të ri "
msgid "Change case status (creates activity record)"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "compose and send an email"
msgstr "Harto dhe përgatit një email"
msgid "Open Date"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "edit case role"
msgstr "Shto një rast të ri "
msgid "Change case start date (creates activity record)"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Are you sure you want to remove this person from their case role"
msgstr "A jeni i sigurtë se doni të hiqni këtë person nga roli i kësaj situate? "
msgid "Assign to Another Contact"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "remove contact from case role"
msgstr "Fshje kontaktin nga rasti dhe roli"
msgid "Roles"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Begin typing last name of contact."
msgstr "Filloni të shtypni emrin e fundit të kontaktit."
msgid "Add new role"
msgstr "Shto një rol të ri "
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Select valid contact from the list"
msgstr "Përzgjidhni një kontakt të vlefshëm nga lista"
msgid "Delete case role"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Are you sure you want to delete this relationship"
msgstr "A jeni të sigurtë që doni të fshini këtë marrëdhënie? "
msgid "Are you sure you want to delete this case role?"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid ""
"The relationship type definition for the %1 case role is not valid for the "
"client and / or staff contact types. You can review and edit relationship "
"types at <a href=\"%2\">Administer >> Option Lists >> Relationship Types</a>"
msgstr "Përcaktimi i llojit të marrëdhënies për % 1 në rastin kur roli nuk është i vlefshëm. Të dyja anët e llojit të marrëdhënies duhet të jenë individuale ose një nëntip i individuales. Ju mund të shqyrtoni dhe të modifikoni llojet e marrëdhënies tek <a href=\"%2\">Administer >> Option Lists >> Relationship Types</a>"
msgid "Begin typing last name of contact."
msgstr "Filloni të shtypni emrin e fundit të kontaktit."
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Select valid contact from the list"
msgstr "Përzgjidhni një kontakt të vlefshëm nga lista"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Other Relationships"
......@@ -722,6 +765,13 @@ msgstr "Grupi %2 nuk ka anëtarë. Ju mund <a href='%1'>shtoni një</a>."
msgid "Select valid type from the list"
msgstr "Përzgjidhni një kontakt të vlefshëm nga lista"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid ""
"The relationship type definition for the %1 case role is not valid for the "
"client and / or staff contact types. You can review and edit relationship "
"types at <a href=\"%2\">Administer >> Option Lists >> Relationship Types</a>"
msgstr "Përcaktimi i llojit të marrëdhënies për % 1 në rastin kur roli nuk është i vlefshëm. Të dyja anët e llojit të marrëdhënies duhet të jenë individuale ose një nëntip i individuales. Ju mund të shqyrtoni dhe të modifikoni llojet e marrëdhënies tek <a href=\"%2\">Administer >> Option Lists >> Relationship Types</a>"
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Case Tags"
msgstr "Etiketimi i rasteve"
......@@ -788,6 +838,10 @@ msgstr "Ky rast është aktualisht i caktuar tek %1."
msgid "Please select another client for this case."
msgstr "Ju lutemi zgjidhni një klient tjetër për këtë rast. "
#: templates/CRM/Case/Form/EditClient.tpl
msgid "Client Selection"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/Report.tpl
msgid "Report Parameters"
msgstr "Raporti i parametrave"
......@@ -855,9 +909,9 @@ msgstr "Referojuni %1 për të mësuar në lidhje me këtë proces."
msgid "CiviCase Setup documentation"
msgstr "CiviCase Dokumentacioni Administrata"
#: templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "Edit this activity."
msgstr "Ndryshoni këtë aktivitet."
#: templates/CRM/Case/Page/CustomDataView.tpl
msgid "Update Case Information"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Page/DashBoard.tpl
msgid "Find My Cases"
......@@ -903,6 +957,14 @@ msgid ""
"to expand your search."
msgstr "Nuk ka raste të hapura me aktivitete të planifikuara në dy javët e ardhshme. Përdorni %1 për të zgjeruar kërkimin tuaj."
#: templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "Manager"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "Edit this activity."
msgstr "Ndryshoni këtë aktivitet."
#: templates/CRM/Case/Page/Tab.tpl
msgid "Oops, It looks like there are no active case types."
msgstr "Ah, duket se nuk ka lloje aktive të këtyre rasteve."
......@@ -949,149 +1011,130 @@ msgstr "Ndryshoni këtë aktivitet."
msgid "View this Activity"
msgstr "Ndryshoni këtë aktivitet."
#: CRM/Case/BAO/Case.php
msgid "Case %1 reassigned client from %2 to %3. New Case ID is %4."
msgstr "Rasti %1 ricakton klientin nga %2 në %3. Rast i ri ID është %4. "
#: CRM/Case/BAO/Case.php
#: CRM/Case/BAO/CaseType.php
msgid ""
"Case %1 copied from contact id %2 to contact id %3 via merge. New Case ID is"
" %4."
msgstr "Rasti %1 i kopjuar nga kontakti ID %2 në kontaktin ID %3 nëpërmjet bashkimit. Rasti i ri ID është %4. "
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Status is %1"
"You can not delete this case type -- it is assigned to %1 existing case "
"record(s). If you do not want this case type to be used going forward, "
"consider disabling it instead."
msgstr ""
#: CRM/Case/BAO/Query.php
msgid "Case Type is %1"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type ID"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStatus.php
msgid "Case status changed from %1 to %2"
msgstr "Gjendja e rastit ndryshoi nga %1 në %2"
#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "You can not add another '%1' activity to this case. %2"
msgstr "Ju nuk mund të shtoni një tjetër aktivitet '% 1' në këtë rast. 2%"
#: CRM/Case/Form/Activity.php
msgid "'%1' activity has been %2. %3 %4"
msgstr "'%1' aktiviteti ka qenë %2. %3 %4"
#: CRM/Case/Form/Case.php
msgid "Case Deleted"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Name"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/Task/Restore.php
msgid "Restored Cases"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Title"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityChangeStatus.js
msgid "Change Activity Status"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Description"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/ActivityToCase.tpl
msgid "Activity Filed"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Is Active"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "view contact record"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Is Reserved"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Change case type (creates activity record)"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Weight"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Change case status (creates activity record)"
#: CRM/Case/DAO/CaseType.php
msgid "Case Type Definition"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Change case start date (creates activity record)"
#: CRM/Case/Form/Activity/ChangeCaseStartDate.php
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Expected one case-type"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Delete case role"
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Selected case is already linked."
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Are you sure you want to delete this case role?"
#: CRM/Case/Form/ActivityView.php
msgid "Activity Revision History"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/EditClient.tpl
msgid "Client Selection"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "%1 Related Case"
msgid_plural "%1 Related Cases"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Add Activity"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Page/CustomDataView.tpl
msgid "Update Case Information"
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "Activity Audit"
msgstr ""
#: CRM/Case/Info.php
msgid ""
"Could not create the MySQL views for CiviCase. Your mysql user needs to have"
" the 'CREATE VIEW' permission"
#: CRM/Case/Form/EditClient.php
msgid "Please select a different contact."
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Open Date"
#: CRM/Case/Form/Report.php
msgid "All Activities"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Assign to Another Contact"
#: CRM/Case/Form/Report.php
msgid "Exclude Completed Activities"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Form/CaseView.tpl
msgid "Roles"
#: CRM/Case/Page/AJAX.php
msgid "closed"
msgstr ""
#: templates/CRM/Case/Page/DashboardSelector.tpl
msgid "Manager"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Housing Support"
msgstr ""
#: CRM/Case/BAO/CaseType.php
msgid ""
"You can not delete this case type -- it is assigned to %1 existing case "
"record(s). If you do not want this case type to be used going forward, "
"consider disabling it instead."
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Help homeless individuals obtain temporary and long-term housing"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Expected one case-type"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Adult Day Care Referral"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/Activity/LinkCases.php
msgid "Selected case is already linked."
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Arranging adult day care for senior individuals"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/ActivityView.php
msgid "Activity Revision History"
#: CRM/Case/xml/configuration.sample/case_sample.mysql.tpl
msgid "Medical evaluation"
msgstr ""
#: CRM/Case/Form/CaseView.php
msgid "%1 Related Case"