Commit 7b99c336 authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by Jenkins

po: update po/ca_ES/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 49bcfb07
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-26 13:30+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3494,7 +3494,7 @@ msgid ""
"layout of the thank-you section below. You also control whether an "
"electronic receipt is automatically emailed to each contributor - and can "
"add a custom message to that receipt."
msgstr ""
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per configurar el missatge d'agraïment i les opcions pel rebut. Els contribuïdors veuran una pàgina de confirmació i d'agraïment després que es processi satisfactòriament una contribució en línia. Podeu proporcionar el contingut i estructura de la secció d'agraïment de sota. També podeu controlar quan una factura electrònica s'envia automàticament per correu electrònic a cada contribuïdor - i podeu afegir un missatge personalitzat al rebut."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Tab.hlp
msgid ""
......@@ -3575,13 +3575,13 @@ msgid ""
"content and layout of the thank-you section below. You also control whether "
"an electronic receipt is automatically emailed to each contributor - and can"
" add a custom message to that receipt."
msgstr ""
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per configurar el missatge d'agraïment i les opcions pel rebut per aquesta pàgina de contribució en línia. Els contribuïdors veuran una pàgina d'agraïment després que es processi satisfactòriament una contribució en línia. Podeu proporcionar el contingut i estructura de la secció d'agraïment de sota. També podeu controlar quan una factura electrònica s'envia automàticament per correu electrònic a cada contribuïdor - i podeu afegir un missatge personalitzat al rebut."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.hlp
msgid ""
"This title will be displayed at the top of the thank-you / transaction "
"confirmation page."
msgstr "Aquest títol es mostrarà al principi de la pàgina de agraïment o confirmació de la transacció."
msgstr "Aquest títol es mostrarà al principi de la pàgina d'agraïment o confirmació de la transacció."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.hlp
msgid ""
......@@ -3701,7 +3701,7 @@ msgstr ""
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/ThankYou.tpl
msgid ""
"Use this form to configure the thank-you message and receipting options."
msgstr ""
msgstr "Utilitzeu aquest formulari per configurar el missatge d'agraïment i les opcions pel rebut."
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Widget.hlp
msgid ""
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment