Commit 6326d10a authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/ca_ES/admin.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent bea73608
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-29 14:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 17:42+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -907,7 +907,7 @@ msgid ""
"Contact Dashboard for memberships which were entered offline. You will need "
"to ensure that the membership block for the selected online contribution "
"page includes any currently available memberships."
msgstr "Si seleccioneu una pàgina de contribució en línia predeterminada per a les renovacions de membres de l'autoservei, es mostrarà un enllaç \"renovació\" que apunta a aquesta pàgina al Tauler de control de contactes per als membres que s'hagin connectat fora de línia. Haureu d'assegurar que el bloc de membres de la pàgina de contribucions en línia seleccionada inclogui qualsevol membre disponible actualment."
msgstr "Si seleccioneu una pàgina de contribució en línia predeterminada per a les renovacions de membres de l'autoservei, es mostrarà un enllaç \"renovació\" que apunta a aquesta pàgina al Tauler de contactes per als membres que s'hagin connectat fora de línia. Haureu d'assegurar que el bloc de membres de la pàgina de contribucions en línia seleccionada inclogui qualsevol membre disponible actualment."
#: CRM/Admin/Form/Preferences/Multisite.php
msgid "Multi Site Settings"
......@@ -3170,7 +3170,7 @@ msgid ""
"Select the sections that should be included in the Contact Dashboard. "
"EXAMPLE: If you don't want constituents to view their own contribution "
"history, un-check that option."
msgstr "Seleccioneu les seccions que s'haurien de incloure en el panell de contacte. EXEMPLE: si no vol que els membres vegin el seu historial de contribucions, desmarqueu aquesta opció. "
msgstr "Seleccioneu les seccions que s'haurien de incloure en el tauler de contacte. EXEMPLE: si no vol que els membres vegin el seu historial de contribucions, desmarqueu aquesta opció. "
#: templates/CRM/Admin/Form/Preferences/Display.tpl
msgid ""
......@@ -3291,7 +3291,7 @@ msgid ""
"<strong>CiviCase</strong> - Integrated case management component, including "
"a dashboard with \"my cases\", automated case timelines and configurable "
"audit reports."
msgstr "<strong>CiviCase</strong> - Component integrat de gestió de casos, incloent un panell de control amb \"els meus casos\", línies de temps de casos automatitzats i informes d'auditoria configurables."
msgstr "<strong>CiviCase</strong> - Component integrat de gestió de casos, incloent un tauler amb \"els meus casos\", línies de temps de casos automatitzats i informes d'auditoria configurables."
#: templates/CRM/Admin/Form/Setting/Component.hlp
msgid ""
......@@ -3765,7 +3765,7 @@ msgstr "Introduïu el identificador de la clau de la API «API key ID» o de la
#: templates/CRM/Admin/Form/Setting/Miscellaneous.tpl
msgid "The number of minutes to cache dashlet content on dashboard."
msgstr "Número de minuts per a cache del contingut dashlet en el panell de control. "
msgstr "Número de minuts per a cache del contingut dashlet en el tauler. "
#: templates/CRM/Admin/Form/Setting/Miscellaneous.tpl
msgid "The number of days before a personalized (hashed) link will expire."
......@@ -4701,7 +4701,7 @@ msgstr "Mostrar preferències"
msgid ""
"Configure screen and form elements for Viewing Contacts, Editing Contacts, "
"Advanced Search, Contact Dashboard and WYSIWYG Editor."
msgstr "Configurar els elements en pantalla i del formulari per a Ver Contactes, Editar Contactes, Cerca Avançada, Panell de Control de Contactes i el Editor WYSIWYG."
msgstr "Configurar els elements en pantalla i del formulari per a Ver Contactes, Editar Contactes, Cerca Avançada, Tauler de Contactes i el Editor WYSIWYG."
#: templates/CRM/Admin/Page/ConfigTaskList.tpl
#: templates/CRM/Admin/Page/Setting.tpl
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment