Commit 505e59dc authored by Đorđe Kolaković's avatar Đorđe Kolaković Committed by CiviCRM Publisher

po: update po/sr_RS/contribute.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent df0bf30a
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-08 15:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-10 11:30+0000\n"
"Last-Translator: Đorđe Kolaković <djordje@catalystbalkans.org>\n"
"Language-Team: Serbian (Latin) (Serbia) (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/sr_RS%40latin/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1433,7 +1433,7 @@ msgid ""
"You have listed fixed contribution options or selected a price set, but no "
"payment option has been selected. Please select at least one payment "
"processor and/or enable the pay later option."
msgstr ""
msgstr "Naglasili ste fiksne opcije donacije ili set cena, ali nije odabrana opcija za plaćanje. Izaberite barem jedan procesor uplata i/ili uključite opciju za plaćanje kasnije."
#: CRM/Contribute/Form/ContributionPage/Amount.php
msgid ""
......@@ -3411,7 +3411,7 @@ msgstr "Ne možete obrisati ovu stranicu za donacije jer je već upotrebljena za
msgid ""
"WARNING: Are you sure you want to Delete the selected Contribution Page? A "
"Delete operation cannot be undone. Do you want to continue?"
msgstr ""
msgstr "Da li ste sigurni da želite da obrišete označenu stranu za donacije? Ova operacija je nepovratna. Da li želite da nastavite?"
#: templates/CRM/Contribute/Form/ContributionPage/PCP.hlp
msgid ""
......@@ -4509,7 +4509,7 @@ msgid ""
" these problem records: <a href='%2'>Download Errors</a>. If you wish, you "
"can then correct them in the original import file, cancel this import, and "
"begin again at step 1."
msgstr ""
msgstr "CiviCRM je pronašao nevažeće podatke ili greške u formatu u %1 zapisa. Ukoliko nastavite, ovi zapisi će biti preskočeni. Možete preuzeti fajl koji sadrži samo zapisime sa greškom ovde: <a href='%2'>Preuzmi spisak grešaka</a>. Ukoliko želite, unesite ispravke u originalnom fajlu, možete otkazati ovaj import i započeti novi proces od koraka 1. "
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/Preview.tpl
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment