Commit 44cf06e0 authored by Marinela Panić's avatar Marinela Panić Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/sr_RS@latin/event.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent baed445c
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-01 15:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-02 15:50+0000\n"
"Last-Translator: Marinela Panić <marinela@catalystbalkans.org>\n"
"Language-Team: Serbian (Latin) (Serbia) (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/sr_RS@latin/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgid ""
"they register online. If using a price set below note that the contribution "
"record will have this financial type, however line items will be processed "
"using the actual financial type selected for the price set item."
msgstr ""
msgstr "Ovaj finansijski tip će biti dodeljen za plaćanja koja su učesnici izvršili prilikom online registracije. Ukoliko koristite set centa koji se nalazi ispod, uzmite u obzir da će zapis o donaciji imati ovaj finansijski tip, ali će pojedinačne stavke zapravo biti obrađivane uz pomoć finansijskog tipa koji je odabran za stavku set cena."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.tpl
msgid ""
......@@ -2081,7 +2081,7 @@ msgid ""
"you to meet the complex demands of your event registration structure.(e.g. "
"\"Pay $15 more for lunch.\"). Click <a href='%1'>here</a> if you want to "
"configure price sets for your site."
msgstr ""
msgstr "Nijedan Set cena nije konfigurisan/omogućen za vaš sajt. Setovi cena vam omogućuje da ispunite složene zahteve vaše strukture za registraciju za događaj. <a href='%1'>ovde</a> ukoliko želite da biste konfigurisali setove cena za vaš sajt."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.tpl
msgid ""
......@@ -2102,7 +2102,7 @@ msgid ""
" Both the label and dollar amount will be displayed. You can also configure "
"one or more sets of discounted fees by checking \"Discounts by Signup Date\""
" below."
msgstr ""
msgstr "Upotrebite tabelu ispod da biste uneli opisne oznake i sume za do deset nivoa kotizacija za događaj. Onie će biti prikazani u vidu liste na kojoj se može izabrati samo jedna opcija. Takođe možete konfigurisati jedan ili više setova sniženih cena tako što ćete štiklirati opciju ispod \"Popusti prema datumu prijavljivanja\"."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.tpl
msgid ""
......@@ -2179,7 +2179,7 @@ msgid ""
" must first enable the Participant Statuses used by the approval work-flow "
"(Administer » CiviEvent » Participant Statuses). Then reload this form and "
"check 'Require participant approval?'."
msgstr ""
msgstr "Možete podesiti događaje da zahtevaju odobrenje administratora pre nego što učesnik završi proces registracije. Da biste omoćućili ovu opciju morate prvo aktivirati Statuse učesnika koji se koriste u procesu rada odobravanja (Administriraj » CiviEvent » Statusi učesnika). Zatim ponovo učitajte ovaj formular i štiklirajte 'Traži potvrdu učesnika?'."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.hlp
msgid ""
......@@ -2190,7 +2190,7 @@ msgid ""
"may also need to collect additional information specific to a person's "
"<strong>participation</strong> in an Event. Examples include meal and/or "
"volunteer preferences."
msgstr ""
msgstr "Ukoliko želite da prikupite dodatne informacije u toku registracije za događaj, treba da konfigurišete jedan ili više CiviCRM profila - koji su grupa standardnih i sopstvenih polja. Za registraciju za događaj ćete ćete najčešće želeti da prikupite email adresu i/ili ime i prezime učesnika. Takođe, možda će vam biti potrebne dodatne informacije koje su specifične za <strong>Učešće</strong> osobe na Događaju. Primeri su izbor obroka i/ili volontiranja."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.hlp
msgid ""
......@@ -2270,7 +2270,7 @@ msgid ""
"each person</strong> - check the \"Register multiple participants\" option, "
"AND include a profile in this registration form which <strong>includes First"
" Name and Last Name fields</strong>."
msgstr ""
msgstr "Štiklirajte ovu kućicu da biste dozvolili mogućnost da jedan korisnik registruje veći broj učesnika koristeći jednu email adresu. Međutim, ukoliko želite da se dodatni učesnici registruju, <strong>a da email adresa ne mora da se unosi zasebno za svaku osobu</strong> - štiklirajte opciju \"Registruj više učesnika\", i u ovaj formular za registraciju uključite profil koji <strong>sadrži polja za unošenje Imena i Prezimena</strong>."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.hlp
msgid "Duplicate Matching Rule"
......@@ -2482,14 +2482,14 @@ msgid ""
"Determine if the event is free or paid. For paid events, set the payment "
"processor, fee level(s) and discounts. Give online registrants the option to"
" 'pay later' (e.g. mail in a check, call in a credit card, etc.)."
msgstr ""
msgstr "Odlučite da li je ovaj događaj besplatan ili se naplaćuje. Za događaje koji se naplaćuju podesite Procesor uplate, nivo(e) kotizacije i sniženja. Omogućite učesnicima koji se registruju online da 'plate kasnije' (npr. čekom, kreditnom karticom, itd)."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Tab.hlp
msgid ""
"Determine whether an online registration page is available. If so, configure"
" registration, confirmation and thank you page elements and confirmation "
"email details."
msgstr ""
msgstr "Odredite da li je moguća online registracija. Ukoliko jeste, podesite elemente stranica za registraciju, potvrdu i zahvalnost i detalje email-a za potvrdu."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Tab.hlp
msgid ""
......@@ -2924,7 +2924,7 @@ msgid ""
"Update field values for each participant as needed. To set a field to the "
"same value for ALL rows, enter that value for the first participation and "
"then click the <strong>Copy icon</strong> (next to the column title)."
msgstr ""
msgstr "Po potrebi ažurirajte vrednosti za svakog učesnika. Da biste postavili istu vrednost polja za sve redove, unesite vrednost za prvo učešće i zatim kliknite na <strong>Ikonicu za kopiranje</strong> (pored naslova reda)."
#: templates/CRM/Event/Form/Task/Batch.tpl
msgid ""
......@@ -2982,7 +2982,7 @@ msgstr "Datum događaja"
msgid ""
"NOTE: Contacts selected on the search results are not relevant here; all "
"contacts that meet the following criteria will be in the group."
msgstr ""
msgstr "Beleška: Kontakti obeleženi u rezultatima pretrage ovde nisu relevantni; svi kontakti koji ispunjavaju sledeće kriterijume biće u grupi."
#: templates/CRM/Event/Form/Task.tpl
msgid "Number of selected participants: %1"
......@@ -3013,7 +3013,7 @@ msgid ""
" found in the CiviEvent section of the Administer CiviCRM screen. You can "
"also import Fee Level, Registration Date and any other standard or custom "
"Participant fields."
msgstr ""
msgstr "Podrazumevana Uloga učesnika za događaj (obično Učesnik) biće dodeljena ukoliko ne uključite vrednost za uloge. Važeće vrednosti za Status i Uloge možete pronaći u odelju CiviEvent na ekranu Administriraj CiviCRM. Takođe možete importovati Nivoe kotizacije, Datum registracije i bilo koja druga standardna ili prilagođena polja za Učesnike."
#: templates/CRM/Event/Import/Form/DataSource.hlp
msgid "Contact Records for Event Participants"
......@@ -3100,14 +3100,14 @@ msgstr "Fajlovi za import moraju biti u CSV ('comma-separated-values') formatu i
msgid ""
"Select 'Individual' if you are importing event participation data for "
"individual persons."
msgstr ""
msgstr "Odaberite 'Pojedinac' ukoliko importujete podatke o učešću na događaju za pojedince."
#: templates/CRM/Event/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"Select 'Organization' or 'Household' if you are importing event "
"participation data for contacts of that type. (NOTE: Some built-in contact "
"types may not be enabled for your site.)"
msgstr ""
msgstr "Odaberite 'Organizacija' ili 'Domaćinstvo' ukoliko importujete podatke o učešću na događaju za kontakte ovog tipa. (Beleška: Neki od ugrađenih tipova kontakata možda nisu aktivirani za vaš sajt.)"
#: templates/CRM/Event/Import/Form/Preview.tpl
msgid ""
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment