Commit 3de84ead authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by CiviCRM Publisher
Browse files

po: update po/ca_ES/common-components.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 45e789a2
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-26 21:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-29 20:37+0000\n"
"Last-Translator: Francesc Bassas i Bullich <francesc@babu.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1057,17 +1057,17 @@ msgstr "Nom o email del contribuent "
#: CRM/Contribute/Form/Search.php CRM/Report/Form/Contribute/SoftCredit.php
msgid "Contributor Name"
msgstr "Nom del contribuïdor"
msgstr "Nom del contribuent"
#: CRM/Contribute/Form/Search.php
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
msgid "Contributor Tag(s)"
msgstr "Etiqueta(s) del contribuïdor "
msgstr "Etiquetes del contribuent"
#: CRM/Contribute/Form/Search.php
#: templates/CRM/Financial/Form/BatchTransaction.tpl
msgid "Contributor Group(s)"
msgstr "Grups del contribuïdor "
msgstr "Grups del contribuent "
#: CRM/Contribute/Form/Task/Invoice.php CRM/Contribute/Form/Task/PDF.php
#: xml/templates/message_templates/contribution_offline_receipt_html.tpl
......@@ -1604,7 +1604,7 @@ msgstr "Data de transacció"
#: templates/CRM/Event/Import/Form/DataSource.hlp
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.hlp
msgid "Import File Format"
msgstr "Format de Fitxer d'Importació"
msgstr "Format del fitxer per la importació"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
#: templates/CRM/Event/Import/Form/DataSource.hlp
......@@ -1613,7 +1613,7 @@ msgid ""
"Files to be imported must be in the 'comma-separated-values' format (CSV). "
"Most applications will allow you to export records in CSV format. Consult "
"the documentation for your application if you're not sure how to do this."
msgstr "Arxius a importar ha d'estar en el format (CSV) 'valors separats per comes'. La majoria de les aplicacions li permet exportar registres en format CSV. Consulteu la documentació de la seva aplicació si no estàs segur de com fer això."
msgstr "Els fitxers per importar han d'estar en format de valors separats per comes (CSV). La majoria d'aplicacions us permeten exportar registres en format CSV. Consulteu la documentació de la vostra aplicació si no esteu segurs de com fer-ho."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
#: templates/CRM/Event/Import/Form/DataSource.hlp
......@@ -1623,20 +1623,20 @@ msgid ""
" <strong>Unsupervised Duplicate Matching</strong> rules. For the default "
"duplicate matching rules, you would include a column in each row with the "
"contributors' Email Address."
msgstr "Inclogui els camps de dades usades per 'Coincidències' de contactes basats en les seves regles de <strong> Detecció de duplicats sense supervisió </strong>. Per a les regles de coincidències de duplicats per defecte, hauria d'incloure una columna a cada fila amb l'adreça de correu electrònic dels contribuents."
msgstr "Incloure els camps de dades utilitzades per la identificació de contactes basada en les regles d'<strong> Identificació de duplicats sense supervisió</strong>. Per a les regles d'identificació de duplicats per defecte, podeu incloure una columna a cada fila amb l'adreça de correu electrònic dels contribuents."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.hlp
#: templates/CRM/Event/Import/Form/DataSource.hlp
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.hlp
msgid "Matching to Contacts for Inserts and Updates"
msgstr ""
msgstr "Identificació de contactes per insercions i actualitzacions"
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/DataSource.tpl
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.tpl
msgid ""
"Check this box if the first row of your file consists of field names "
"(Example: 'Contact ID', 'Amount')."
msgstr "Marca aquesta casella si la primera fila del teu fitxer conté els noms dels camps (p.ex: 'Nom' , 'Cognoms' , 'Data Naixament')"
msgstr "Marqueu aquesta casella si la primera fila del fitxer conté els noms dels camps (Exemple: 'Identificador del contacte', 'Import')."
#: templates/CRM/Contribute/Import/Form/Summary.tpl
#: templates/CRM/Event/Import/Form/Summary.tpl
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment