Commit 34f6f1db authored by Marinela Panić's avatar Marinela Panić Committed by L10n scripts on biryani

po: update po/sr_RS@latin/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent ce6917a3
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-05 11:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-31 15:26+0000\n"
"Last-Translator: Đorđe Kolaković <djordje@catalystbalkans.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-03 15:50+0000\n"
"Last-Translator: Marinela Panić <marinela@catalystbalkans.org>\n"
"Language-Team: Serbian (Latin) (Serbia) (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/sr_RS@latin/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -617,19 +617,19 @@ msgstr "Odaberite barem jedan tip članstva da bude uključen u sekciju Članstv
msgid ""
"You cannot select more than %1 choices. For more complex functionality, "
"please use a Price Set."
msgstr ""
msgstr "Ne možete izvrštiti više od %1 izbora. Za složenije funcije koristite Set cena."
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You need to enable Separate Membership Payment when online contribution page"
" is configured for both Membership and Recurring Contribution"
msgstr ""
msgstr "Moraćete da aktivirate Odvojeno plaćanje članstva kada je stranica za online donacije konfigurisana i za Članstvo i za Periodične donacije."
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
"You cannot enable both Recurring Contributions and Auto-renew memberships on"
" the same online contribution page"
msgstr ""
msgstr "Ne možete aktivirati Periodične donacije i Automatsko obnavljanje članstva na istoj stranici za online donacije"
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Add status rules, before configuring membership"
......@@ -637,7 +637,7 @@ msgstr "Dodajte pravila statusa pre konfiguracije članstva"
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Can't set default option for an unchecked membership type."
msgstr ""
msgstr "Ne možete podesiti podrazumevanu opciju za neštikliran tip članstva."
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Please enable the contribution amount section to use this option."
......@@ -654,7 +654,7 @@ msgid ""
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
"there is no fee associated with the selected membership type, you can use "
"the normal renewal mode."
msgstr ""
msgstr "Za obnavljanje članstva putem kreditne kartice neophodna je Članarina. S obzirom da nijedna cena nije povezana sa izabranim tipom članstva, možete iskoristiti normalan način obnavljanja."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Includes %1 amount of %2"
......@@ -689,14 +689,14 @@ msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link, "
"and select a Membership Organization."
msgstr ""
msgstr "Ups. Izgleda da ste pokušali da promenite tip članstva dok ste obnavljali članstvo. Kliknite na link \"promeni tip članstva\" i odaberite Organizaciju članstva."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Oops. It looks like you are trying to change the membership type while "
"renewing the membership. Please click the \"change membership type\" link "
"and select a Membership Type from the list."
msgstr ""
msgstr "Ups. Izgleda da ste pokušali da promenite tip članstva dok ste obnavljali članstvo. Kliknite na link \"promeni tip članstva\" i odaberite Tip članstva sa liste."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Please select a Financial Type."
......@@ -726,11 +726,11 @@ msgstr "Status članstva sa ovom oznakom već postoji. Izaberite drugu oznaku."
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Start Event Adjustment"
msgstr ""
msgstr "Započni podešavanje događaja"
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "End Event Adjustment"
msgstr ""
msgstr "Završi podešavanje događaja"
#: CRM/Member/Form/MembershipStatus.php
msgid "Administrator Only?"
......@@ -784,7 +784,7 @@ msgstr "Unesite interval trajanja."
msgid ""
"Automatic renewals are not supported by the currently available payment "
"processors when the membership duration is greater than 1 year / 12 months."
msgstr ""
msgstr "Automatsko produženje nije podržano od strane trenutnog procesora uplate kada je dužina članstva veća od 1 godine / 12 meseci."
#: CRM/Member/Form/MembershipType.php
msgid "Period type should be Rolling when duration unit is Day"
......@@ -1064,7 +1064,7 @@ msgid ""
"WARNING: If you cancel the recurring contribution associated with this "
"membership, the membership will no longer be renewed automatically. However,"
" the current membership status will not be affected."
msgstr ""
msgstr "Upozorenje: Ako otkažete periodičnu donaciju povezanu sa ovim članstvom, članstvo više neće biti automatski obnavljano. Međutim, to neće uticati na trenutni status članstva."
#: CRM/Member/Page/Tab.php
msgid "Cancel Auto Renew Subscription"
......@@ -1125,19 +1125,19 @@ msgid ""
"receipt to be sent when this Membership is recorded, click Cancel and then "
"click Edit from the Summary tab to add an email address before recording the"
" Membership."
msgstr ""
msgstr "Nećete biti u mogućnosti da pošaljete automatsku email priznanicu za ovo Članstvo pošto ne postoji email adresa za ovaj kontakt. Ukoliko želite da pošaljete priznanicu kada se ovo Članstvo zabeleži, kliknite na Otkaži, zatim Uredi u Kratkom pregledu da biste dodali email adresu pre beleženja Članstva."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"Use this form to submit Membership Record on behalf of %1. <strong>A %2 "
"transaction will be submitted</strong> using the selected payment processor."
msgstr ""
msgstr "Upotrebite ovaj formular kako biste poslali Zapis o članstvu u ime %1. <strong> Transakcija %2 će biti poslata</strong> pomoću odabranog procesora uplate."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
"WARNING: Deleting this membership will also delete any related payment "
"(contribution) records."
msgstr ""
msgstr "Upozorenje: Brisanje ovog članstva će takođe obrisati sve povezane zapise o uplatama (donacijama)."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid ""
......@@ -1154,7 +1154,7 @@ msgstr "Kliknite na 'Obriši' ukoliko želite da nastavite."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid "Select Membership Organization and then Membership Type."
msgstr ""
msgstr "Odaberite Organizaciju članstva i zatim Tip članstva."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
......@@ -1221,7 +1221,7 @@ msgstr "Uplata i priznanica za članstvo"
msgid ""
"Membership payment amount. A contribution record will be created for this "
"amount."
msgstr ""
msgstr "Iznos uplate članstva. Biće kreiran zapis o donaciji na ovu sumu."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Automatically email a membership confirmation and receipt to %1 ?"
......@@ -1231,7 +1231,7 @@ msgstr "Automatski pošalji email sa potvrdom članstva i priznanicom %1?"
msgid ""
"OR if the payment is from a different contact, this email will only go to "
"them."
msgstr ""
msgstr "ILI ako je uplata stigla od drugog kontakta, ovaj email će biti poslat njemu."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Automatically email a membership confirmation and receipt to "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment