Commit 3121983f authored by Steinar Sødal's avatar Steinar Sødal Committed by L10n scripts on biryani
Browse files

po: update po/nb_NO/member.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n maintainer)

parent 80aa1ffb
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-25 16:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-03 14:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-04 09:15+0000\n"
"Last-Translator: Steinar Sødal <steinar@maf.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr "Dette medlemskapet er knyttet til en gave. Du må ha rettigheter til å
msgid ""
"There are no configured membership statuses. You cannot add this membership "
"until your membership statuses are correctly configured"
msgstr ""
msgstr "Der er ingen konfigurerte medlemskapsstatuser. Du kan ikke legge til dette medlemskapet før medlemskapsstatusene er korrekt konfigurert"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Membership for"
......@@ -1175,18 +1175,18 @@ msgstr "Dersom du trenger å inkludere en spesiell melding for dette medlemmet,
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Manual membership and price"
msgstr ""
msgstr "Manuelt medlemskap og pris"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "Separate Payment"
msgstr ""
msgstr "Separat betaling"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
"Check this box if you are including both Membership Signup/Renewal AND a "
"Contribution Amount section, AND you want the membership fee to be handled "
"as a separate transaction."
msgstr "Merk av dersom du inkluderer både tegning/oppdatering av medlemskap OG en gavebeløpsseksjon, OG du ønsker at medlemsprisen skal håndteres som en separat transaksjon."
msgstr "Kryss av dersom du inkluderer både tegning/oppdatering av medlemskap OG en gavebeløpsseksjon, OG du ønsker at medlemsprisen skal håndteres som en separat transaksjon."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
......@@ -1201,7 +1201,7 @@ msgid ""
"type configured with the selected membership type (see the membership types "
"configuration tool to review those settings). Any additional contribution "
"will use the financial type configured for this online contribution page."
msgstr ""
msgstr "Gavebeløpet som dekker medlemsprisen vil bruke regnskapstypen konfigurert med valgte medlemskapstype (se medlemskapstypekonfigurasjonsverktøyet for å gå over disse inntstillingene). Enhver tilleggsgave vil benytte regnskapstypen konfigurert for denne gavesiden."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
......@@ -1218,7 +1218,7 @@ msgstr "MERK: Dette alternativet er IKKE tilgjengelig for PayPal Website Payment
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid "Display Fee"
msgstr ""
msgstr "Vis pris"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.hlp
msgid ""
......@@ -1291,7 +1291,7 @@ msgid ""
"Click <a id='memQuickconfig' href='#'>here</a> if you want to configure the "
"Membership Types below as part of a Price Set, with the added flexibility "
"and complexity that entails."
msgstr ""
msgstr "Klikk <a id ='memQuickconfig' href='#'>her</a> hvis du vil konfigurere medlemsskapstypene nedenfor som en del av et prissett, med den ekstra fleksibiliteten og kompleksiteten det innebærer."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipBlock.tpl
msgid "Include these membership types"
......@@ -1329,15 +1329,15 @@ msgstr "Du må minst ha en <a href=\"%1\">Medlemsskapstype</a> med \"offentlig\"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRelated.tpl
msgid "Related Contacts/Memberships"
msgstr ""
msgstr "Relaterte kontakter/medlemskap"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRelated.tpl
msgid "Relationship Start"
msgstr ""
msgstr "Relasjonsstart"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRelated.tpl
msgid "Relationship End"
msgstr ""
msgstr "Relasjonsslutt"
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid ""
......@@ -1353,7 +1353,7 @@ msgid ""
"Use this form to Renew Membership Record on behalf of %1.\n"
" <strong>A %2 transaction will be submitted</strong>\n"
" using the selected payment processor."
msgstr ""
msgstr "Bruk dette skjemaet for å fornye medlemskapet på vegne av %1.\n<strong> En %2 transaksjon vil bli sendt</strong>\nvia den valgte betalingsprosessoren."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipRenewal.tpl
msgid ""
......@@ -1494,7 +1494,7 @@ msgstr "f.eks. \"Student\", \"Senior\", \"Hedersmedlem\"...."
msgid ""
"Description of this membership type for internal use. May include "
"eligibility, benefits, terms, etc."
msgstr ""
msgstr "Beskrivelse av denne medlemskapstypen for intern bruk. Kan inkludere kvalifikasjoner, begunstigelser, vilkår, etc."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1515,7 +1515,7 @@ msgid ""
"Select the financial type assigned to fees for this membership type (for "
"example 'Membership Fees'). This is required for all membership types - "
"including free or complimentary memberships."
msgstr ""
msgstr "Velg regnskapstypen tilknyttet avgifter for denne medlemskapstypen (f.eks: \"Medlemskap Priser\"). Dette er påkrevd for alle medlemskapstyper - inkludert gratismedlemskap."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1548,13 +1548,13 @@ msgid ""
"Membership signups on or after this date cover the following calendar year "
"as well. Example: If the rollover day is November 30, membership period for "
"signups during December will cover the following year."
msgstr ""
msgstr "Medlemskapsregistreringer på eller etter denne dato dekker også følgende kalenderår. F.eks: Dersom fornyelsesdato er 30. November, vil medlemskapsperiode for registreringer gjort i Desember dekke etterfølgende år."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Membership signups on or after this day of the month cover the rest of the "
"month plus the specified number of months."
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstegninger på eller etter denne dagen i måneden, dekker resten av måneden pluss angitte antall måneder."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
......@@ -1583,7 +1583,7 @@ msgid ""
"Configure membership renewal reminders using <a href=\"%1\">Schedule "
"Reminders</a>. If you have previously configured renewal reminder templates,"
" you can re-use them with your new scheduled reminders."
msgstr ""
msgstr "Konfigurer fornyelsespåminnere for medlemskap ved å bruke <a href=\"%1\">Planlegg påminnelser</a>. Hvis du allerede har konfigurert maler for fornyelsespåminnere, så kan du gjenbruke dem med dine nye fornyelsespåminnere."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "View contact summary"
......@@ -1607,25 +1607,25 @@ msgstr "dersom du søker på medlemsnavn, kontroller stavemåte"
#: templates/CRM/Member/Form/Search.hlp
msgid "Primary Members"
msgstr ""
msgstr "Primære medlemmer"
#: templates/CRM/Member/Form/Search.hlp
msgid ""
"Select \"Yes\" to display only primary members (those contacts who have a "
"membership directly attached to their record)"
msgstr ""
msgstr "Velg \"Ja\" for å vise kun primærmedlemmer (de kontakter som har et medlemskap direkte tilknyttet deres kontaktoppføring)"
#: templates/CRM/Member/Form/Search.hlp
msgid ""
"Select \"No\" to display only related records (those who inherit membership "
"through a relationship as defined in the membership type configuration)."
msgstr ""
msgstr "Velg \"Neo\" for å vise kun relaterte oppføringer (de som arver medlemskap gjennom en relasjon definert i medlemskapstypekonfigurasjonen)."
#: templates/CRM/Member/Form/Search.hlp
msgid ""
"Select neither to show all members, regardless of whether they are the "
"direct member or inherit it through a relationship,"
msgstr ""
msgstr "Velg ingen for å vise alle medlemmer, uansett om de er direkte medlemmer eller arver medlemskapet gjennom en relasjon,"
#: templates/CRM/Member/Form/Selector.tpl templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "by relationship"
......@@ -1664,7 +1664,7 @@ msgstr "Er du sikker på at du vil slette de valgte medlemskapene? Denne slettin
#: templates/CRM/Member/Form/Task/PDFLetter.tpl
msgid "Membership Letter (PDF)"
msgstr ""
msgstr "Medlemsbrev (PDF)"
#: templates/CRM/Member/Form/Task.tpl
msgid "Number of selected members: %1"
......@@ -1808,7 +1808,7 @@ msgstr "Rader som er duplikater av eksisterende CiviCRM medlemsoppføringer."
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.hlp
msgid "Member Dashboard"
msgstr ""
msgstr "Medlem skrivebord"
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.hlp
msgid ""
......@@ -1855,11 +1855,11 @@ msgstr "(Siste måned)"
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid " (MTD)"
msgstr "(MTD)"
msgstr "(hittil i måneden)"
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "(YTD)"
msgstr "(ÅTD)"
msgstr "(hittil i år)"
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid "through %1"
......@@ -1913,7 +1913,7 @@ msgstr "Det finnes ingen tilpasset medlemskapsstatus i systemet. Du kan <a href=
msgid ""
"Use this field to configure Membership Types where memberships are "
"automatically granted to related contacts. Examples:"
msgstr ""
msgstr "Bruk dette feltet for å konfigurere medlemskapstyper der medlemskap er automatisk gitt til relaterte kontakter. Eksempler:"
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.hlp
msgid "Direct member is:"
......@@ -1921,7 +1921,7 @@ msgstr "Direkte medlem er:"
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.hlp
msgid "Membership is automatically granted to:"
msgstr "Medlemskap er automatisk tildelt:"
msgstr "Medlemskap er automatisk gitt:"
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.hlp
msgid "a household"
......@@ -2000,7 +2000,7 @@ msgstr "Medlemskapstyper blir brukt for å kategorisere medlemskap. Du kan defin
msgid ""
"Configure membership renewal reminders using <a href=\"%1\">Schedule "
"Reminders</a>."
msgstr ""
msgstr "Konfigurer fornyelsespåminnerer for medlemskap ved hjelp av <a href=\"%1\">Planlegg påminnelser</a>."
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
......@@ -2019,7 +2019,7 @@ msgstr "Legg til medlemskapstype"
#: templates/CRM/Member/Page/MembershipType.tpl
msgid ""
"There are no membership types entered. You can <a href='%1'>add one</a>."
msgstr "Det finnes ingen medlemskapstyper i systemet. Du kan <a href='%1'>legge til et</a>."
msgstr "Det finnes ingen medlemskapstyper i systemet. Du kan <a href='%1'>legge til en</a>."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid "Override Status"
......@@ -2048,7 +2048,7 @@ msgid ""
"an existing contact or enter a new one. The resulting contribution record will\n"
"be linked to the payer, and a soft credit for that contribution will be linked to\n"
"this contact (the member)."
msgstr "Velg denne boksen hvis noen andre enn medlemmet betaler for dettemedlemsskapet (f.eks. et gavemedlemsskap eller et gaveabonnement), og du vil linkebetalingern til den personen som faktisk betaler. Du vil kunne velgeen eksisterende kontakt eller skrive inn en ny. Gaveregistreringen vilbli knyttet til betaleren, og en \"myk kreditt\" for den gaven vil bli knyttet tildenne kontakten (medlemmet). "
msgstr "Velg denne boksen hvis noen andre enn medlemmet betaler for dette\nmedlemsskapet (f.eks. et gavemedlemsskap eller et gaveabonnement), og du vil linke\nbetalingern til den personen som faktisk betaler. Du vil kunne velge\nen eksisterende kontakt eller skrive inn en ny. Gaveregistreringen vil\nbli knyttet til betaleren, og en \"myk kreditt\" for den gaven vil bli knyttet til\ndenne kontakten (medlemmet). "
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Click <a href='%1'>Add Membership</a> to record a new membership."
......@@ -2138,184 +2138,184 @@ msgstr "Dette medlemsskapet vil automatisk bli fornyet. Du kan kansellere auto-f
#: CRM/Member/DAO/Membership.php
msgid "Memberhip Recurring Contribution"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Gjentagende gave"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block ID"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk-ID"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity Table"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk enhetstabell"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Entity ID"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk enhets-ID"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Membership Types"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk medlemstyper"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Default Type"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk standard type"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Display Minimum Fee"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk vis minimum pris"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Is Separate Payment"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk er separat betaling"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block New Title"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk ny tittel"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block New Text"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk ny tekst"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Renewal Title"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk fornyelsestittel"
#: CRM/Member/DAO/MembershipBlock.php
msgid "Membership Block Renewal Text"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap Blokk fornyelsestekst"
#: CRM/Member/DAO/MembershipPayment.php
msgid "Membership Payment ID"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapsbetalings-ID"
#: CRM/Member/DAO/MembershipStatus.php
msgid "Membership Status ID"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapsstatus-ID"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type ID"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype-ID"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Domain"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype domene"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Description"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype beskrivelse"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Organization"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype organisasjon"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Financial Type"
msgstr ""
msgstr "Medlemskap regnskapstype"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "membership Type Minimum Fee"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype minimumpris"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Unit"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype varighetstype"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Duration Interval"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype varighetsintervall"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Plan"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype plan"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Relationship"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype relasjon"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Max Related Members for Type"
msgstr ""
msgstr "Maks. relaterte medlemmer for type"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Receipt Text"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype kvitteringstekst"
#: CRM/Member/DAO/MembershipType.php
msgid "Membership Type Renewal Text"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstype fornyelsestekst"
#: CRM/Member/Form/Membership.php CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Payment From"
msgstr ""
msgstr "Betalingsskjema"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please Select a Soft Credit Type"
msgstr ""
msgstr "Vennligst velg en myk kreditt-type"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Please select a contact"
msgstr ""
msgstr "Vennligst velg en kontakt"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"Please enter a status that does NOT represent a current membership status."
msgstr ""
msgstr "Vennligst skriv inn en status som IKKE repsenterer en nåværende medlemskapstatus"
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid ""
"This must be checked because you set an End Date for a lifetime membership"
msgstr ""
msgstr "Denne må være avkrysset fordi du satt en sluttdato for et livsvarig medlemskap"
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php CRM/Member/Task.php
msgid "Delete Memberships"
msgstr ""
msgstr "Slett medlemskap"
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
msgid "Deleted Membership(s)"
msgstr ""
msgstr "Slettede medlemskap"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Related Contributions"
msgstr ""
msgstr "Relaterte gaver"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipView.tpl
msgid "Related Soft Contributions"
msgstr ""
msgstr "Relaterte myke kreditter"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "This contact has an existing %1 membership at %2 with %3 status%4."
msgstr ""
msgstr "Denne kontakten har et eksisterende %1 medlemskap på %2 med %3 status%4."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "Renew the existing membership instead"
msgstr ""
msgstr "Forny det eksisterende medlemskapet i stedet"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipStandalone.js
msgid "View all existing and / or expired memberships for this contact"
msgstr ""
msgstr "Vis alle eksisterende og / eller utgåtte medlemskap for denne kontakten"
#: templates/CRM/Member/Form/Task/Delete.tpl
msgid ""
"Are you sure you want to delete the selected memberships? This delete "
"operation cannot be undone and will delete all transactions and activity "
"associated with these memberships."
msgstr ""
msgstr "Er du sikker på at du vil slette de valgte medlemskapene? Denne slettingen kan ikke gjøres om, og vil slette alle transaksjoner og aktiviteter assosiert med disse medlemskapene."
#: templates/CRM/Member/Form/Task.tpl
msgid "Number of selected memberships: %1"
msgstr ""
msgstr "Antall valgte medlemskap: %1"
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
"For each import, you can either INSERT new membership records, or UPDATE "
"existing records. You can not do both types of operations in a single import"
" session."
msgstr ""
msgstr "For hver import kan du enten LEGGE TIL nye medlemskapsoppføringer, eller OPPDATERE gjeldende oppføringer. Du kan ikke gjøre begge operasjonene i en enkelt import."
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
......@@ -2325,14 +2325,14 @@ msgid ""
"Identifier' (if you are using those in your contact records), OR the "
"property defined in your Unsupervised Duplicate Matching rule (which is "
"Email Address by default)."
msgstr ""
msgstr "Hvis du SETTER INN nye medlemsskapsoppføringer, så må du inkludere en kolonne i datafilen din, som inneholder verdier som kan knytte medlemskapet til en ekisterende kontakt. Du kan bruke \"intern-kontakt-ID\", et \"ekstern-ID\" (hvis du bruker det på de kontaktoppføringer), ELLER den egenskapen du har definert i dine Uovervåkete duplikatregler (som er epost-adresse som standard)."
#: templates/CRM/Member/Import/Form/DataSource.hlp
msgid ""
"If you are UPDATING existing memberships, you will need to include a column "
"containing the unique CiviCRM-assigned membership ID to match to the "
"existing membership records."
msgstr ""
msgstr "Hvis du OPPDATERER eksisterende medlemskap, så trenger du å inkludere en kolonne som inneholder det unike medlemskap-ID gitt av CiviCRM, for å samsvare med de eksisterende medlemskapsoppføringene."
#: templates/CRM/Member/Import/Form/Summary.tpl
msgid ""
......@@ -2341,8 +2341,8 @@ msgid ""
msgid_plural ""
"CiviCRM has detected mismatched membership IDs. These records have not been "
"Updated."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "CiviCRM har oppdaget feil i en medlemskaps-ID. Denne oppføringen har ikke blitt oppdatert"
msgstr[1] "CiviCRM har oppdaget feil i flere medlemskaps-IDer. Disse oppføringene har ikke blitt oppdatert"
#: templates/CRM/Member/Import/Form/Summary.tpl
msgid ""
......@@ -2353,32 +2353,32 @@ msgid_plural ""
"CiviCRM has detected %count records with conflicting transaction IDs within "
"this data file or relative to existing membership records. These records "
"have not been imported."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "CiviCRM har oppdaget en oppføring med konflikterende transaksjons-ID'er i denne datafilen, eller relativt til eksisterende medlemskapsoppføring. Denne oppføringen har ikke blitt imporert."
msgstr[1] "CiviCRM har oppdaget %count oppføringer med konflikterende transaksjons-ID'er i denne datafilen, eller relativt til eksisterende medlemskapsoppføringer. Disse oppføringene har ikke blitt imporert."
#: templates/CRM/Member/Page/DashBoard.tpl
msgid ""
"Primary member counts (those who \"own\" the membership rather than "
"receiving via relationship) are in [brackets]."
msgstr ""
msgstr "Antall primære medlemmer (de som \"eier\" medlemskapet, heller enn å arve det gjennom en relasjon) er i [klammer]."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid "Click <a %1>Add Membership</a> to record a new membership."
msgstr ""
msgstr "Trykk på <a %1'>Legg til medlemskap</a> for å registrere et nytt medlemskap."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.tpl
msgid ""
"Click <a %1>Submit Credit Card Membership</a> to process a Membership on "
"behalf of the member using their credit card."
msgstr ""
msgstr "Trykk på <a %1'>Send kredittkortmedlemskap</a> for å prosessere et medlemskap på vegne av et medlem, ved å bruke deres kredittkort."
#: CRM/Member/Form/Membership.php
msgid "Office Credit Card Membership Signup Contribution"
msgstr ""
msgstr "Kontor kredittkort medlemskappåmeldingsgave"
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid "Membership Types Label"
msgstr ""
msgstr "Medlemskapstypeetikett"
#: CRM/Member/Form/MembershipBlock.php
msgid ""
......@@ -2386,48 +2386,48 @@ msgid ""
"user to select BOTH an auto-renew AND a non-auto-renew membership. This "
"requires submitting multiple processor transactions, and is not supported "
"for one or more of the payment processors enabled under the Amounts tab."
msgstr ""
msgstr "Medlemskaps-prissettet som er tilknyttet denne online gaven, lar brukeren velge BÅDE et autoforny- OG et ikke-autoforny-medlemskap. Dette krever at man sender inn flere formidlertransaksjoner, og det er ikke støtte for en eller flere betalingsformidlerer aktivert under beløpsfliken."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid ""
"Membership Renewal using a credit card requires a Membership fee. Since "
"there is no fee associated with the selected membership type, you can use "
"the normal renewal mode."
msgstr ""
msgstr "Medlemskapsfornyelse ved bruk av kredittkort krever en medlemspris. Ettersom det ikke er noen pris assosiert med den valgte medlemskapstypen, kan du benytte normal fornyelsesmetode."
#: CRM/Member/Form/MembershipRenewal.php
msgid "Office Credit Card Membership Renewal Contribution"
msgstr ""
msgstr "Kontor kredittkort medlemskapsfornyelsesgave"
#: CRM/Member/Form/Task/Delete.php
msgid "%count membership deleted."
msgid_plural "%count memberships deleted."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "Et medlemskap er slettet."
msgstr[1] "%count medlemskap slettet."
#: CRM/Member/Info.php
msgid "access CiviMember"
msgstr ""
msgstr "få tilgang til CiviMedlem"
#: CRM/Member/Info.php
msgid "View memberships"
msgstr ""
msgstr "se medlemskap"
#: CRM/Member/Info.php
msgid "edit memberships"
msgstr ""
msgstr "redigere medlemskap"
#: CRM/Member/Info.php
msgid "Create and update memberships"
msgstr ""
msgstr "Opprette og oppdatere medlemskap"
#: CRM/Member/Info.php
msgid "delete in CiviMember"
msgstr ""
msgstr "slette i CiviMedlem"
#: CRM/Member/Info.php
msgid "Delete memberships"
msgstr ""
msgstr "Slett medlemskap"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
......@@ -2436,18 +2436,18 @@ msgid ""
"automatically renewed on the last day of the membership period until the "
"recurring payment is cancelled. Membership payment receipt emails will "
"include a link for the member to cancel the auto-renewal."
msgstr ""
msgstr "En gjentagende betaling (abonnement) vil bli sendt til den valgte betalingsformidler. Hvis forespørselen lykkes, vil dette medlemsskapet automatisk fornyes på siste dagen i medlemsskapsperioden, fram til de gjentagende betalingene er\nkansellert. E-post-bekreftelse for medlemsskapsbetalinger vil inneholde en link som medlemmet kan bruke for å kansellere auto-fornyelsen."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid "To cancel automatic renewal:"
msgstr ""
msgstr "For å kansellere auto-fornyelse:"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
"If this recurring payment uses a processor which has support for integrated "
"cancellation, click \"Cancel\" on this form, and use the \"Cancel Auto-renew"
" Subscription\" action (click \"more\" in the membership listing row)."
msgstr ""
msgstr "Hvis denne gjentagende betalingen bruker en formidler som har støtte for integrert kansellering, klikk \"Avbryt\" på dette skjemaet, og bruk heller handlingen \"Kanseller auto-fornyelse abonnement\" (se \"mer\" i medlemskapsoversikten)."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.hlp
msgid ""
......@@ -2455,30 +2455,30 @@ msgid ""
"need to cancel the associated Recurring Contribution record from the "
"Contributions tab. <strong>In this case you must also manually cancel the "
"recurring payment from the payment processor website</strong>."
msgstr ""
msgstr "Hvis du ikke ser \"Kanseller auto-fornyelse abonnoment\"-handlingen, blir du nødt til å kansellere den tilknyttede gjentagende gaveregistreringen fra gavefliken. <strong>I dette tilfellet må du manuelt kansellere den gjentagende betalingen fra nettsiden til betalingsformidleren</strong>."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "Over-ride end date"
msgstr ""
msgstr "Overstyr sluttdato"
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "No contacts are currently eligible to inherit this relationship."
msgstr ""
msgstr "Ingen kontakter er for øyeblikket valgbare til å arve denne relasjonen."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "One contact is currently eligible to inherit this relationship."
msgstr ""
msgstr "En kontakt er for øyeblikket valgbar til å arve denne relasjonen."
#: templates/CRM/Member/Form/Membership.tpl
msgid "%1 contacts are currently eligible to inherit this relationship."
msgstr ""
msgstr "%1 kontakter er for øyeblikket valgbare til å arve denne relasjonen."
#: templates/CRM/Member/Form/MembershipType.tpl
msgid ""
"Minimum fee required for this membership type. For free/complimentary "
"memberships - set minimum fee to zero (0). NOTE: When using CiviCRM to "
"process sales taxes this should be the tax exclusive amount."
msgstr ""
msgstr "Minimumspris krevet for denne medlemskapstypen. For gratis medlemskap - sett minimumsprisen til null (0). TIPS: Når du bruker CiviCRM for å prosessere salgsskatt, så bør denne være skatt eksklusiv beløp."
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid ""
......@@ -2488,11 +2488,11 @@ msgid ""
"select an existing contact or enter a new one. The resulting contribution "
"record will be linked to the payer, and a soft credit for that contribution "
"will be linked to this contact (the member)."
msgstr ""
msgstr "Velg denne boksen hvis noen andre enn medlemmet betaler for dette medlemsskapet (f.eks. et gavemedlemsskap eller et gaveabonnement), og du vil linke\nbetalingern til den personen som faktisk betaler. Du vil kunne velge en eksisterende kontakt eller skrive inn en ny. Gaveregistreringen vil bli knyttet til betaleren, og en \"myk kreditt\" for den gaven vil bli knyttet til denne kontakten (medlemmet). "
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid "Override End Date for Auto-renew Memberships"
msgstr ""
msgstr "Overstyr sluttdato for autoforny medlemskap"
#: templates/CRM/Member/Page/Tab.hlp
msgid ""
......@@ -2502,8 +2502,8 @@ msgid ""
"changed from what is manually entered. Use care when modifying the End Date "
"value, and check the associated recurring payment in your payment processor "
"system so they always match."
msgstr ""
msgstr "Hvis CiviCRMs sluttdato for medlemskap er forskjelige fra når betalingsformidleren vil hente neste betalingen, så kan forskjellige problemer oppstå. Medlemmer kan opplever et gap i medlemskapet, og fornyelsesdatoen kan endres fra den som manuelt ble skrevet inn. Vær forsiktig når du endrer verdien for sluttdato, og velg den tilknyttede gjentagende betalingen i betalingsformidlerens system, slik at de alltid samsvarer."