extension.po 8.3 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
2 3 4 5
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Izabela Kovacevska <izabela@horus.mk>, 2018
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
10 11 12
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:20+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
13
"Language-Team: Macedonian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/mk/)\n"
14 15 16 17 18 19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: mk\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : 1;\n"

#: CRM/Extension/Browser.php CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Directory Unwritable"
22
msgstr "Не е возможно да се впише во директориумот"
23

24 25 26 27
#: CRM/Extension/Browser.php
msgid ""
"Your extensions cache directory (%1) is not web server writable. Please go "
"to the <a href=\"%2\">path setting page</a> and correct it.<br/>"
28
msgstr " Веб серверот не може да запишува во вашиот директориум со кешот на екстензии (%1). Одете на <a href=\"%2\">страницата за прилагодување на патеката</a> и внесете исправки<br/>."
29

30 31 32 33
#: CRM/Extension/Browser.php
msgid ""
"The CiviCRM public extensions directory at %1 could not be contacted - "
"please check your webserver can make external HTTP requests or contact "
34 35
"CiviCRM team on <a href=\"http://forum.civicrm.org/\">CiviCRM forum</a>."
msgstr "Не е можно да се контактира јавниот директориум на екстензии на CiviCRM на %1 - проверете дали вашиот веб-сервер може да испраќа екстерни HTTP барања или контактирајте го CiviCRM тимот на <a href=\"http://forum.civicrm.org/\">CiviCRM форумот</a>. "
36 37 38

#: CRM/Extension/Container/Basic.php CRM/Extension/Container/Default.php
msgid "Invalid Base Directory"
39
msgstr "Невалиден основен директориум"
40 41 42

#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid "An extension container has been defined with a blank directory."
43
msgstr "Директориумот за екстензии е дефиниран со празен директориум."
44

45 46
#: CRM/Extension/Container/Basic.php CRM/Extension/Container/Default.php
msgid "Invalid Base URL"
47
msgstr "Невалиден основен URL"
48

49 50
#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid "An extension container has been defined with a blank URL."
51
msgstr "Директориумот за екстензии е дефиниран со празен URL."
52

53 54 55 56
#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid ""
"Failed to determine URL for extension (%1). Please update <a "
"href=\"%2\">Resource URLs</a>."
57
msgstr " Не е можно да се одреди URL за екстензијата (%1). Ажурирајте ги <a href=\"%2\">ресурсните URL</a>."
58

59 60
#: CRM/Extension/Container/Basic.php
msgid "Parse error in extension: %1"
61
msgstr "Грешка при расчленување во екстензијата: %1"
62

63 64 65 66
#: CRM/Extension/Container/Default.php
msgid ""
"The extensions directory is not properly set. Please go to the <a "
"href=\"%1\">path setting page</a> and correct it.<br/>"
67
msgstr "Директориумот со екстензии не е прописно прилагоден. Одете на страницата за <a href=\"%1\">прилагодување на патеката</a> и внесете ги исправките.<br/>"
68 69 70 71 72

#: CRM/Extension/Container/Default.php
msgid ""
"The extensions URL is not properly set. Please go to the <a href=\"%1\">URL "
"setting page</a> and correct it.<br/>"
73
msgstr "URL за екстензиите не е прописно прилагоден. Одете на <a href=\"%1\">страницата за прилагодување на URL</a> и внесете исправки.<br/>"
74

75 76 77 78
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid ""
"Your extensions directory is not set or is not writable. Click <a "
"href='%1'>here</a> to set the extensions directory."
79
msgstr " Директориумот за екстензии не е прилагоден или не е можно запишување во него. Кликнете <a href='%1'>овде</a> за да го прилагодите директориумот за екстензии."
80

81 82
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "ZIP Support Required"
83
msgstr "Задолжителна е ZIP поддршка"
84

85 86 87 88 89
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid ""
"You will not be able to install extensions at this time because your "
"installation of PHP does not support ZIP archives. Please ask your system "
"administrator to install the standard PHP-ZIP extension."
90
msgstr "Нема да можете да ги инсталирате екстензиите затоа што вашата инсталација на PHP нема поддршка за ZIP архиви. Побарајте од вашиот администратор да инсталира стандардна PHP-ZIP екстензија."
91

92 93 94 95 96
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid ""
"WARNING: The downloader may be unable to download files which require HTTP "
"redirection. This may be a configuration issue with PHP's open_basedir or "
"safe_mode."
97
msgstr "ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Алатката за превземање можеби не може да ги превземе фајловите кои бараат HTTP  пренасочување. Ова може да биде конфигурациска грешка во командите на PHP open_basedir или safe_mode. "
98

99 100
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension: bad directory structure"
101
msgstr "Не е можно да се распакува екстензијата. Лоша структура на директориум."
102 103 104

#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension: %1 cannot be cleared"
105
msgstr "Не е можно да се распакува екстензијата: %1 не може да се отстрани"
106

107 108
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Installation Error"
109
msgstr "Грешка при инсталација"
110

111 112
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension to %1."
113
msgstr "Не е можно да се распакува екстензијата во %1."
114

115 116
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Unable to extract the extension."
117
msgstr "Не е можно да се распакува екстензијата."
118

119 120
#: CRM/Extension/Downloader.php
msgid "Failed reading data from %1 during installation"
121
msgstr "Неуспешно читање на податоци од %1 при инсталацијата."
122

123 124
#: CRM/Extension/Manager/Payment.php
msgid "Failed to load file (%3) for payment processor (%1) while running \"%2\""
125
msgstr "Вчитувањето на фајлот (%3) не беше успешно за процесорот за плаќање (%1) додека е активирано \"%2\""
126 127 128 129 130

#: CRM/Extension/Manager/Payment.php
msgid ""
"Failed to determine file path for payment processor (%1) while running "
"\"%2\""
131
msgstr " Не беше успешно одредувањето на патеката за процесорот за плаќање (%1) додека е активирано \"%2\""
132 133 134

#: CRM/Extension/Manager/Payment.php
msgid "Unrecognized payment hook (%1) in %2::%3"
135
msgstr " Непрепознаено копче за уплата (%1) во %2::%3"
136

137
#: CRM/Extension/Manager.php
138
msgid ""
139 140
"A copy of the extension (%1) is in a system folder (%2). The system copy "
"will be preserved, but the new copy will be used."
141
msgstr "Копијата на екстензиите (%1) е во системскиот директориум (%2). Копијата во системот ќе биде зачувана, но ќе се користи нова копија."
142

143 144
#: CRM/Extension/Manager.php
msgid "Selected option value has been deleted."
145
msgstr "Избраната вредност на опцијата е избришана."
146

147 148 149 150 151 152 153
#: CRM/Extension/System.php
msgid "Disabled (Missing)"
msgstr ""

#: CRM/Extension/System.php
msgid "Enabled (Missing)"
msgstr ""