event.po 225 KB
Newer Older
1
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
2 3 4
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
Michau's avatar
Michau committed
5
# Translators:
6
# Branko Dokuzovski <branko@horus.mk>, 2018
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
7 8 9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
10 11 12
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-11 15:09+0000\n"
"Last-Translator: Mathieu Lu <mathieu@bidon.ca>\n"
13
"Language-Team: Macedonian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/mk/)\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
14 15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: mk\n"
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : 1;\n"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
#: CRM/Event/ActionMapping.php
msgid "Event Template"
msgstr ""

#: CRM/Event/ActionMapping.php CRM/Event/DAO/Event.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration Start Date"
msgstr "Датум на почеток на регистрација"

#: CRM/Event/ActionMapping.php CRM/Event/DAO/Event.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration End Date"
msgstr "Датум за крај на регистрација"

34
#: CRM/Event/BAO/Event.php CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
35
#: CRM/Event/Form/Participant.php CRM/Event/Form/ParticipantFeeSelection.php
36
msgid "confirmation"
37
msgstr "потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
38 39 40

#: CRM/Event/BAO/Event.php
msgid "Cannot find participant ID"
41
msgstr "Не е можно да се пронајде ID на учесникот"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
42

43
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
44
msgid "This event is full."
45
msgstr "Овој настан е пополнет"
46

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
47
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
48
msgid "- Participant Fields -"
49
msgstr "- Полиња за учесници -"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
50 51

#: CRM/Event/BAO/Participant.php
52
msgid "Participant Note"
53
msgstr "Белешка за учесник "
54 55 56

#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid "Participant Status Id"
57
msgstr "ID за статус на учесник"
58 59 60

#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid "Participant Role Id"
61
msgstr "ID за улога на учесник"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
62

63 64 65 66 67 68 69 70
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid "Participant Status (label)"
msgstr ""

#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid "Participant Role (label)"
msgstr ""

71 72 73
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid ""
"Participant status has been updated to '%1'. An email has been sent to %2."
74
msgstr "Статусот на учесникот е ажуриран на '%1'. Испратена е е-пошта на %2."
75

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
76 77 78 79 80
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid ""
"This event currently has the maximum number of participants registered (%1)."
" However, you can still override this limit and register additional "
"participants using this form."
81
msgstr "За овој настан во моментов се регистрирани максимален број на учесници (%1). Можете да го смените овој лимит и да регистрирате дополнителни учесници со користење на овој формулар."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
82

83 84 85 86 87
#: CRM/Event/BAO/Participant.php
msgid ""
"There are %2 people currently on the waiting list for this event. You can <a"
" href='%1'>view waitlisted registrations here</a>, or you can continue and "
"register additional participants using this form."
88
msgstr "%2 лица се на листата за чекање за овој настан. Можете да го погледате <a href='%1'>Прегледот на регистрации на чекање</a>, или можете да продолжите и да регистрирате дополнителни учесници со употреба на  овој формулар. "
89

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
90
#: CRM/Event/BAO/Query.php
91
msgid "Include Repeating Events"
92
msgstr "Вклучи настани кои се повторуваат"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
93 94

#: CRM/Event/BAO/Query.php
95 96
msgid "Participant is %1"
msgstr "Учесникот е %1"
97 98 99

#: CRM/Event/BAO/Query.php CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Fee level"
100
msgstr "Ниво на котизација"
101 102

#: CRM/Event/BAO/Query.php
103
msgid "Include participants from all events in the %1 series"
104
msgstr "Вклучи ги учесниците од сите настани во серијата %1"
105

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
106
#: CRM/Event/BAO/Query.php
107
msgid "Participant is a Test?"
108
msgstr "Учесникот е тест?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
109 110

#: CRM/Event/BAO/Query.php
111
msgid "Participant is Pay Later?"
112
msgstr "Учесникот ќе плати подоцна?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
113

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
#: CRM/Event/BAO/Query.php
msgid ""
"Please check that your Event Date Range is in correct chronological order."
msgstr "Проверете дали вашиот опсег на датуми за траење на настанот е во соодветен хронолошки редослед. "

#: CRM/Event/BAO/Query.php
msgid ""
"Please check that your Registration Date Range is in correct chronological "
"order."
msgstr "Проверете дали вашиот опсег на датуми за регистрација е во соодветен хронолошки редослед."

125 126
#: CRM/Event/Cart/BAO/Cart.php
msgid "There was an error creating an event cart"
127
msgstr "Дојде до грешка при креирањето на кошница за настан"
128 129 130

#: CRM/Event/Cart/BAO/Cart.php
msgid "Could not find cart matching %1"
131
msgstr "Не е можно да се најде кошница која одговара %1"
132 133 134

#: CRM/Event/Cart/BAO/EventInCart.php
msgid "There was an error creating an event_in_cart"
135
msgstr "Дојде до грешка при креирањето на кошница со настани"
136

137 138 139 140 141 142 143 144
#: CRM/Event/Cart/BAO/EventInCart.php
msgid "Remove from Cart"
msgstr ""

#: CRM/Event/Cart/BAO/EventInCart.php
msgid "Add to Cart"
msgstr ""

145 146
#: CRM/Event/Cart/BAO/MerParticipant.php
msgid "There was an error creating a cart participant"
147
msgstr "Дојде до грешка при креирањето на кошница со учесници"
148

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
#: CRM/Event/Cart/DAO/Cart.php
msgid "Cart ID"
msgstr "ID на кошница"

#: CRM/Event/Cart/DAO/Cart.php
msgid "Complete?"
msgstr "Завршено?"

#: CRM/Event/Cart/DAO/EventInCart.php
msgid "Event In Cart"
msgstr "Настан во кошница"

161 162
#: CRM/Event/Cart/Form/Cart.php
msgid "Online Registration for %1"
163
msgstr "Онлајн регистрација за %1"
164 165 166

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid "Select at least one option from Price Levels."
167
msgstr "Изберете барем една опција од Нивоата на цени."
168 169 170 171 172

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid ""
"Price Levels can not be less than zero. Please select the options "
"accordingly"
173
msgstr "Нивото на цени не може да биде помало од 0. Изберете адекватни опции."
174 175 176

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/ParticipantsAndPrices.php
msgid "The participant %1 is already registered for %2 (%3)."
177
msgstr "Учесникот %1 е веќе регистриран за %2 (%3)."
178 179 180 181 182

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid ""
"When registering for multiple events all events must use the same payment "
"processor. "
183
msgstr "Кога се регистрирате за поголем број на настани, сите настани мора да имаат ист процесор за плаќање."
184

185
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
186 187 188 189
msgid ""
"A payment processor must be selected for this event registration page, or "
"the event must be configured to give users the option to pay later (contact "
"the site administrator for assistance)."
190
msgstr "За оваа страница за регистрирање на настан мора да изберете процесор за плаќање, или да го прилагодите настанот така да на корисниците им дава можност да платат подоцна (за помош контактирајте го администраторот на сајтот)."
191

192 193
#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Payment Completed"
194
msgstr "Плаќањето е завршено"
195 196

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
197
msgid "Complete Transaction"
198
msgstr "Комплетирај ја трансакцијата"
199 200 201

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Alternative Payment Type"
202
msgstr "Алтернативен тип на плаќање"
203 204 205

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Check No."
206
msgstr "Број на чек"
207 208 209

#: CRM/Event/Cart/Form/Checkout/Payment.php
msgid "Create a pending registration"
210
msgstr "Креирај незавршена регистрација"
211

212 213
#: CRM/Event/Cart/Page/AddToCart.php CRM/Event/Form/Registration.php
msgid "You do not have permission to register for this event"
214
msgstr "Немате дозвола да се регистрирате за овој настан"
215 216 217 218

#: CRM/Event/Cart/Page/AddToCart.php
msgid ""
"<b>%1</b> has been added to your cart. <a href='%2'>View your cart.</a>"
219
msgstr "<b>%1</b> е додаден во вашата кошница. <a href='%2'>Прегледајте ја содржината на вашата кошница.</a>"
220 221 222

#: CRM/Event/Cart/Page/RemoveFromCart.php
msgid "<b>%1</b> has been removed from your cart."
223
msgstr "<b>%1</b> е отстранет од вашата кошница."
224 225 226

#: CRM/Event/Cart/StateMachine/Checkout.php
msgid "You don't have any events in you cart. Please add some events."
227
msgstr "Немате ниеден настан во вашата кошница. Додадете некои настани."
228

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
229
#: CRM/Event/DAO/Event.php
230
msgid "Is Event Public"
231
msgstr "Дали е ова јавен настан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
232 233

#: CRM/Event/DAO/Event.php
234
msgid "Is Online Registration"
235
msgstr "Дали е онлајн регистрација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
236 237

#: CRM/Event/DAO/Event.php
238
msgid "Event Registration Link Text"
239
msgstr "Текст за регистрационен линк за настан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
240 241 242 243

#: CRM/Event/DAO/Event.php templates/CRM/Event/Form/Registration/Confirm.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/Registration/ThankYou.tpl
msgid "Event Information"
244
msgstr "Инфомации за настан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
245

246 247
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is this a PAID event?"
248
msgstr "Дали е ова настан за кој се плаќа?"
249 250 251

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Map Enabled"
252
msgstr "Мапата е вклучена"
253

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
254 255
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "show location"
256
msgstr "покажи локација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
257

258
#: CRM/Event/DAO/Event.php
259 260
msgid "Default Role"
msgstr "Стандардна улога"
261

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
262 263
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirmation Title"
264
msgstr "Наслов на потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
265 266 267

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirm Text"
268
msgstr "Текст за потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
269 270 271

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is confirm email"
272
msgstr "Е е-пошта за потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
273 274 275

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Confirmation Email Text"
276
msgstr "Текст за е-порака за потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
277

278 279
#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Confirm From Name"
280
msgstr "ОД име за потврда"
281 282 283

#: CRM/Event/DAO/Event.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Confirm From Email"
284
msgstr "ОД е-пошта за потврда"
285

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
286 287
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Cc Confirm"
288
msgstr "Cc за потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
289 290 291

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Bcc Confirm"
292
msgstr "Bcc за потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
293

294 295
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Default Fee ID"
296
msgstr "Станарден ID за котизација"
297 298 299

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Default Discount Fee ID"
300
msgstr "Стандарден ID за намалена цена"
301

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
302 303
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "ThankYou Title"
304
msgstr "Благодарница наслов"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
305 306 307

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "ThankYou Text"
308
msgstr "Благодарница текст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
309

310 311
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Pay Later Allowed"
312
msgstr "Дозволено е подоцнежно плаќање"
313 314 315

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Pay Later Receipt Text"
316
msgstr "Признаница за подоцнежно плаќање - текст"
317 318 319

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Partial Payments Enabled"
320
msgstr "Делумни уплати се вклучени"
321 322 323

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Minimum Initial Amount"
324
msgstr "Минимален почетен износ"
325 326 327

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Allow Multiple Registrations"
328
msgstr "Дозволена е регистрација на поголем број учесници"
329

330 331 332 333
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Maximum number of additional participants per registration"
msgstr "Вкупен број на дополнителни учесници по регистрација"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
334 335
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Does Event allow multiple registrations from same email address?"
336
msgstr "Дали е дозволена регистрација за настанот на поголем број на учесници од иста адреса за е-пошта?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
337 338

#: CRM/Event/DAO/Event.php
339
msgid "Waitlist Enabled"
340
msgstr "Вклучена е листа за чекање"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
341 342 343

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Requires Approval"
344
msgstr "Потребно е одобрение"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
345 346 347

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Expiration Time"
348
msgstr "Датум на истек"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
349

350 351 352 353 354 355 356 357
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Allow Self-service Cancellation or Transfer"
msgstr "Дозволи учесникот сам да го откаже или да го пренесе настанот на друг учесник. "

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Self-service Cancellation or Transfer Time"
msgstr "Време за откажување или пренос на регистрација"

358
#: CRM/Event/DAO/Event.php templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.hlp
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
359
msgid "Waitlist Text"
360
msgstr "Текст за листа на чекање"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
361 362 363

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Approval Req Text"
364
msgstr "Потребно е одобрение - текст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
365

366 367
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is an Event Template"
368
msgstr "Е шаблон за настан"
369

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
370 371
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Event Template Title"
372
msgstr "Наслов на шаблон за настан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
373 374 375

#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Event Created Date"
376
msgstr "Датум на креирање на настан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
377

378 379
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Is the booking confirmation screen enabled?"
380
msgstr "Дали е активиран екранот за потврда на резервација?"
381

382 383
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Parent Event ID"
384
msgstr "ID на надреден настан"
385

386 387
#: CRM/Event/DAO/Event.php
msgid "Subevent Slot Label ID"
388
msgstr "ID на ознака на слот на под-настан "
389

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
390 391
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Register date"
392
msgstr "Датум на регистрација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
393 394

#: CRM/Event/DAO/Participant.php
395
msgid "Participant Source"
396
msgstr "Извор на учесник"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
397 398

#: CRM/Event/DAO/Participant.php
399
msgid "Registered By ID"
400
msgstr "Регистрација според ID"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
401

402
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
403
msgid "Discount Amount"
404
msgstr "Износ на попуст"
405

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
406
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
407
msgid "Event Cart ID"
408
msgstr " ID на кошница со настани"
409 410

#: CRM/Event/DAO/Participant.php
411
msgid "Must Wait on List"
412
msgstr "На листа за чекање"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
413

414 415 416 417
#: CRM/Event/DAO/Participant.php
msgid "Transferred to Contact ID"
msgstr "Пренесено на контакт ID"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
418
#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
419
msgid "Participant Status Type ID"
420
msgstr "ID на тип на статус на учесник"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
421 422

#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
423
msgid "Participant Status Label"
424
msgstr "Ознака за статус на учесник"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
425 426

#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
427
msgid "Participant Status Class"
428
msgstr "Класа на статус на учесник"
429 430 431

#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Participant Status Is Reserved?>"
432
msgstr "Статусот на учесникот е резервиран?>"
433 434 435

#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Participant Status is Active"
436
msgstr "Статусот на учесникот е активен "
437 438 439

#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Participant Status Counts?"
440
msgstr "Статусот на учесникот се смета?"
441 442 443

#: CRM/Event/DAO/ParticipantStatusType.php
msgid "Participant Status Visibility"
444
msgstr "Видливост на статус на учесник"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
445

446 447
#: CRM/Event/Form/EventFees.php templates/CRM/Event/Form/EventFees.tpl
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.tpl
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
448
msgid "Discount Set"
449
msgstr "Сет на попуст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
450 451 452

#: CRM/Event/Form/EventFees.php
msgid "Record Payment?"
453
msgstr "Забележи уплата?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
454

455 456 457
#: CRM/Event/Form/EventFees.php CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid "Event Fee(s)"
458
msgstr "Котизација(и) за настан"
459

460
#: CRM/Event/Form/EventFees.php CRM/Event/Form/ParticipantFeeSelection.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
461
msgid "Send Confirmation?"
462
msgstr "Испрати потврда?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
463

464 465
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Conference.php
msgid "Parent Event"
466
msgstr "Надреден настан"
467

468 469 470
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Conference.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
msgid "Conference Slots"
471
msgstr "Слотови на конференција"
472 473 474

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
msgid "Delete Event"
475
msgstr "Избриши настан"
476

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
477 478 479 480 481 482
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid ""
"This event cannot be deleted because there are participant records linked to"
" it. If you want to delete this event, you must first find the participants "
"linked to this event and delete them. You can use use <a href='%1'> "
"CiviEvent >> Find Participants page </a>."
483
msgstr "Овој настан не може да биде избришан затоа што постојат поврзани записи за учесниците. Доколку сакате да го избришете овој настан, најпрвин мора да најдете учесници поврзани со настаните и да ги избришете. Можете да ја користите страната <a href='%1'>CiviEvent >>Најди учесници</a>."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
484 485

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
486
msgid "'%1' has been deleted."
487
msgstr "'%1'е избришан"
488 489 490

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
msgid "Template Deleted"
491
msgstr "Шаблонот е избришан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
492 493

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Delete.php
494
msgid "Event Deleted"
495
msgstr "Настанот е избришан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
496 497 498

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "This event is currently full."
499
msgstr "Овој настан е пополнет во моментов."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
500

501 502 503 504 505
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
#: CRM/Event/Form/Registration/Register.php
msgid ""
"This event is currently full. However you can register now and get added to "
"a waiting list. You will be notified if spaces become available."
506
msgstr "Овој настан е пополнет во моментов. Можете да се регистрирате сега и ќе бидете додадени на листата за чекање. Доколку се ослободат места, ќе бидете известени."
507 508 509 510 511 512

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid ""
"If you find that you are creating multiple events with similar settings, you"
" may want to use the <a href=\"%1\">Event Templates</a> feature to "
"streamline your workflow."
513
msgstr "Ако креирате повеќе настани со слични прилагодувања, можете да ги користите  <a href=\"%1\">шаблоните за настан</a> за да ја забрзате вашата работа."
514

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
515 516
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "From Template"
517
msgstr "Од шаблон"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
518 519 520

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Complete Description"
521
msgstr "Целосен опис "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
522 523

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
524
msgid "Include Map to Event Location"
525
msgstr "Ја вклучува мапата до локацијата на настанот"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
526 527 528

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "End Date / Time"
529
msgstr "Крај - датум/време"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
530 531 532

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Max Number of Participants"
533
msgstr "Максимален број на учесници"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
534 535 536

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Max participants should be a positive number"
537
msgstr "Максималниот број на учесници мора да биде позитивен број"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
538 539 540

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Offer a Waitlist?"
541
msgstr "Понуди листа за чекање?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
542 543 544

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Waitlist Message"
545
msgstr "Порака за листа на чекање"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
546 547 548

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Message if Event Is Full"
549
msgstr "Испрати порака ако настанот е полн"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
550 551 552

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Is this Event Active?"
553
msgstr "Дали е овој настан активен?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
554 555 556

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Start Date and Time are required fields"
557
msgstr "Датум и време на почеток се задолжителни полиња"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
558 559 560

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
msgid "Please do not use '/' in Event Title."
561
msgstr "Ве молиме да не користите '/' во насловот на настанот"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
562 563 564 565

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/EventInfo.php
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Tab.hlp
msgid "Event Information and Settings"
566
msgstr "Информации и прилагодувања на настан"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
567 568 569

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Enable Pay Later option?"
570
msgstr "Вклучи ја опцијата за подоцнежно плаќање?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
571 572 573

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Pay Later Label"
574
msgstr "Ознака за плати подоцна "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
575 576 577

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please enter a valid money value for this field (e.g. %1)."
578
msgstr "Внесете соодветна парична вредност за ова поле (пр. %1)."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
579 580 581

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Discounts by Signup Date?"
582
msgstr "Попуст според датумот на пријавување?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
583 584 585

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Add Discount Set to Fee Table"
586
msgstr "Додади сет попусти во табелата за котизација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
587 588 589

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "The discount end date cannot be prior to the start date."
590
msgstr "Денот за крај на попустот не може да биде пред датумот за почеток."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
591 592 593

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please specify either start date or end date."
594
msgstr "Одредете го датумот за почеток или датумот за крај."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
595 596 597

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Select non-overlapping discount start date."
598
msgstr "За почеток на попустот изберете ден кој не се поклопува."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
599 600 601

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Select either of the dates."
602
msgstr "Изберете еден од датумите."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
603 604 605

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "%1 is already used for Discount Name."
606
msgstr "%1  веќе се користи за име на попуст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
607 608 609 610 611 612

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid ""
"At least one fee should be entered for your Discount Set. If you do not see "
"the table to enter discount fees, click the \"Add Discount Set to Fee "
"Table\" button."
613
msgstr "Треба да се внесе барем една цена за сет на попусти. Доколку не ја гледате табелата за внес на снижени цени, кликнете на копчето „Додади сет на попусти во табелата со цени“"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
614 615

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
616
msgid "Please select financial type."
617
msgstr "Изберете финансиски тип."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
618 619 620

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please enter the fee label for the paid event."
621
msgstr "Внесете ознака за котизација на платен настан."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
622 623 624

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please select an appropriate option as default."
625
msgstr "Внесете ја соодветната опција како стандардна."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
626 627 628

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please enter a label for at least one fee level."
629
msgstr "Внесете ознака за барем едно ниво на котизација."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
630 631 632

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please enter an amount for at least one fee level."
633
msgstr "Внесете сума за барем едно ниво на котизација."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
634 635 636 637

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid ""
"Please enter the Pay Later prompt to be displayed on the Registration form."
638
msgstr "Внесете текст за подоцнежно плаќање кое ќе биде прикажано на формуларот за регистрација."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
639 640 641

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid "Please enter the Pay Later instructions to be displayed to your users."
642
msgstr "Внесете ги инструкциите за подоцнежно плаќање кои ќе бидат прикажани на вашите корисници."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
643

644 645 646 647 648 649 650 651
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.php
msgid ""
"You have indicated that this is a paid event, but no payment option has been"
" selected. If this is not a paid event, please select the \"No\" option at "
"the top of the page. If this is a paid event, please select at least one "
"payment processor and/or enable the pay later option."
msgstr ""

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
652 653
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.php
msgid "Create new location"
654
msgstr "Креирај нова локација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
655 656 657

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.php
msgid "Use existing location"
658
msgstr "Користи постоечка локација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
659 660 661

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.php
msgid "Choose Location"
662
msgstr "Избери локација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
663 664 665

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.php
msgid "Use Location"
666
msgstr "Користи локација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
667 668 669

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Location.php
msgid "Show Location?"
670
msgstr "Прикажи локација?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
671

672 673
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Profile for Additional Participants"
674
msgstr "Профил за дополнителни учесници"
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
675

676 677
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php CRM/Event/Page/EventInfo.php
msgid "Register Now"
678
msgstr "Регистрирај се"
679

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
680 681
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Confirm Your Registration Information"
682
msgstr "Потврдете ја вашата информација за регистрација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
683 684 685

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Thank You for Registering"
686
msgstr "Ви благодариме што се регистриравте"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
687 688 689 690 691 692

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"Participation in this event requires approval. Submit your registration "
"request here. Once approved, you will receive an email with a link to a web "
"page where you can complete the registration process."
693
msgstr "Регистрацијата за овој настан е потребно да биде одобрена. Барањето за регистрација можете да го испратите овде. Кога вашата регистрација ќе биде прегледана, ќе примите е-порака со линк за веб-страната на која можете да го завршите процесот на регистрација. "
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
694 695

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
696
msgid "Registration Link Text"
697
msgstr "Текст за линк за регистрација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
698 699

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
700
msgid "Register multiple participants?"
701
msgstr "Регистрирај повеќе учесници?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
702

703 704 705 706
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Maximum additional participants"
msgstr "Максимален број на дополнителни учесници"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
707
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
708
msgid "Same email address?"
709
msgstr "Иста адреса за е-пошта?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
710 711

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
712
msgid "Duplicate matching rule"
713
msgstr "Правило за пронаоѓање на дупликати"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
714 715 716

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Require participant approval?"
717
msgstr "Барај потврда од учесник?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
718 719 720

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Approval message"
721
msgstr "Порака за потврда"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
722 723 724

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Pending participant expiration (hours)"
725
msgstr "Рок за учесници на чекање (часови)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
726 727 728

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Please enter the number of hours (as an integer)."
729
msgstr "Внесете број на часови (како цел број)"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
730

731 732 733 734 735 736 737 738
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Allow self-service cancellation or transfer?"
msgstr "Дозволи учесникот сам да го откаже или да го пренесе настанот на друг учесник?"

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Cancellation or transfer time limit (hours)"
msgstr "Рок за откажување или пренесување на регистрацијата (во часови)"

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
739 740
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Introductory Text"
741
msgstr "Воведен текст"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
742 743

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
744
msgid "Use a confirmation screen?"
745
msgstr "Користи екран за потврда?"
746

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
747 748
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Send Confirmation Email?"
749
msgstr "Испрати е-пошта со потврда?"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
750 751 752

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "CC Confirmation To"
753
msgstr "CC потврда до"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
754 755 756

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "BCC Confirmation To"
757
msgstr "BCC потврда до"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
758 759 760

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Please enter a Title for the registration Confirmation Page"
761
msgstr "Внесете го насловот за страната за потврда на регистрацијата"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
762 763 764

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Please enter a Title for the registration Thank-you Page"
765
msgstr "Внесете го насловот на страната со благодарницата по завршената регистрација"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
766 767 768

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Please enter Confirmation Email FROM Name."
769
msgstr "Внесете ОД име за е-пошта со потврда."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
770 771 772

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Please enter Confirmation Email FROM Email Address."
773
msgstr "Внесете ОД адреса за е-пошта со потврда."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
774

775 776
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid "Registration end date should be after Registration start date"
777
msgstr "Датумот на завршување на регистрацијата оди по датумот на почеток на регистрацијата"
778

779 780 781 782
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"Please add a profile with an email address if 'Send Confirmation Email?' is "
"selected"
783
msgstr " Додадете профил со адреса за е-пошта доколку е одбрано 'Испрати е-порака со потврда?'"
784

Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
785 786 787 788
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"Allow multiple registrations from the same email address requires a profile "
"of type 'Individual'"
789
msgstr "Дозволена регистрација на поголем број на учесници од иста адреса за е-пошта бара тип на профил 'Индивидуалец'."
Mathieu Lutfy's avatar
Mathieu Lutfy committed
790

791 792 793 794
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"Please include a Profile for online registration that contains an Email "
"Address field and / or First Name + Last Name fields."
795
msgstr "Вклучете профил за онлајн регистрација кој содржи поле со адреса за е-пошта и/или полиња за име и презиме."
796 797 798 799 800

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"Please include a Profile for online registration of additional participants "
"that contains an Email Address field and / or First Name + Last Name fields."
801
msgstr "Вклучете профил за онлајн регистрација на дополнителни учесници кој содржи поле со адреса за е-пошта и/или полиња за име и презиме."
802

803
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
804 805 806 807
msgid ""
"The selected profiles do not contain the fields necessary to match "
"registrations with existing contacts.  This means all anonymous "
"registrations will result in a new contact."
808
msgstr "Избраниот профил не содржи полиња кои се неопходни за проверка на регистрацијата и споредувње со постоечките контакти . Ова значи дека сите анонимни регистрации ќе бидат додадени како нов контакт. "
809

810 811 812 813 814
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"The selected profiles can collect enough information to match registrations "
"with existing contacts, but not all of the relevant fields are required.  "
"Anonymous registrations may result in duplicate contacts."
815
msgstr "Избраните профили можат да соберат доволно информации за проверка на регистрации и постоечките контакти, но некои полиња не се означени како задолжителни. Анонимните регистрации можат да доведат до дуплирање на контактите."
816

817 818 819 820 821
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"The selected profiles do not contain the fields necessary to match "
"additional participants with existing contacts.  This means all additional "
"participants will result in a new contact."
822
msgstr " Избраните профили не содржат полиња кои се неопходни за проверка на регистрацијата на дополнителните учесници и за споредба со постоечките контакти. Ова значи дека сите анонимни регистрации ќе бидат доадени како нов контакт. "
823

824 825 826 827 828
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
msgid ""
"The selected profiles can collect enough information to match additional "
"participants with existing contacts, but not all of the relevant fields are "
"required.  This may result in duplicate contacts."
829
msgstr "Избраните профили можат да соберато доволно информации за проверка на регистрациите на дополнителните учесници и постоечките контакти, но некои полиња не се означени како задолжителни. Ова може да доведе до дуплирање на контактите."
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
830

831
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Registration.php
832
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
833
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Tab.hlp
834
msgid "Online Registration"
835
msgstr "Онлајн регистрација"
836 837 838

#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
msgid "Info and Settings"
839
msgstr "Инфо и прилагодувања"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
840

841
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
842
msgid "Schedule Reminders"
843
msgstr "Закажи потсетници"
844

845 846
#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php
msgid "Configure Event"
847
msgstr "Конфигурирај настан"
848 849 850

#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php
msgid "New Event Template"
851
msgstr "Нов шаблон за настан"
852 853 854

#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php templates/CRM/Event/Page/DashBoard.tpl
msgid "New Event"
855
msgstr "Нов настан"
856 857 858 859

#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php CRM/Event/Page/ManageEvent.php
#: templates/CRM/Event/Page/DashBoard.tpl
msgid "Manage Events"
860
msgstr "Менаџмент на настан"
861 862 863

#: CRM/Event/Form/ManageEvent.php
msgid "Manage Event Templates"
864
msgstr "Менаџмент на формати за настан"
865 866

#: CRM/Event/Form/Participant.php
867
msgid "Event Registration for %1"
868
msgstr "Регистрација за настан %1"
869

Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
870 871
#: CRM/Event/Form/Participant.php
msgid "CiviEvent Dashboard"
872
msgstr "CiviEvent панел"
Piotr Szotkowski's avatar
Piotr Szotkowski committed
873