campaign.po 29.1 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Copyright CiviCRM LLC (c) 2004-2015
# This file is distributed under the same license as the CiviCRM package.
# If you contribute heavily to a translation and deem your work copyrightable,
# make sure you license it to CiviCRM LLC under Academic Free License 3.0.
# Translators:
6
# Zaruhi Andreasyan <zandreasyan@yahoo.com>, 2019
7 8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 10:33-0400\n"
11
"PO-Revision-Date: 2019-05-08 12:09+0000\n"
12
"Last-Translator: Zaruhi Andreasyan <zandreasyan@yahoo.com>\n"
13 14 15 16 17 18 19 20 21
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/civicrm/civicrm/language/hy/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: CRM/Campaign/BAO/Campaign.php
msgid "Current Campaigns"
22
msgstr "Ընթացիկ քարոզարշավներ"
23 24 25

#: CRM/Campaign/BAO/Campaign.php
msgid "Past Campaigns"
26
msgstr "Նախորդ քարոզարշավներ"
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

#: CRM/Campaign/BAO/Petition.php
msgid "No survey sid parameter. Cannot process signature."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Petition.php
msgid "Petition Id and/or Activity Id is not of the type Positive."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Query.php
msgid "Survey - %1"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Query.php
msgid "Survey Status - %1"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Query.php
msgid "Survey Interviewer - %1"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Query.php
msgid "Interviewer"
50
msgstr "Հարցում կատարող"
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

#: CRM/Campaign/BAO/Query.php
msgid "Could not find survey for %1 respondents."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Survey.php CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
#: CRM/Campaign/Page/Vote.php CRM/Campaign/Task.php
msgid "Reserve Respondents"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Survey.php CRM/Campaign/Page/Vote.php
msgid "Interview Respondents"
63
msgstr "Հարցազրույց անցկացնել հարցվողների հետ"
64 65 66 67 68 69 70 71

#: CRM/Campaign/BAO/Survey.php CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
#: CRM/Campaign/Task.php templates/CRM/Campaign/Form/Task/Release.tpl
msgid "Release Respondents"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/BAO/Survey.php
msgid "View Survey Report"
72
msgstr "Դիտել հարցման վերաբերյալ հաշվետվությունը"
73 74 75

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign Description"
76
msgstr "Քարոզարշավի նկարագիրը"
77 78 79

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign Start Date"
80
msgstr "Քարոզարշավի մեկնարկի ամսաթիվը"
81 82 83

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign End Date"
84
msgstr "Քարոզարշավի ավարտի ամսաթիվը"
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign External ID"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Parent Campaign"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Is Campaign Active?"
96
msgstr "Քարոզարշավն ակտիվ է՞"
97 98 99

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign Created By"
100
msgstr "Քարոզարշավը մշակել է"
101 102 103

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Campaign Created Date"
104
msgstr "Քարոզարշավի ստեղծման ամսաթիվը"
105 106 107

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign Modified By"
108
msgstr "Քարոզարշավը փոփոխել է"
109 110 111

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Campaign Modified Date"
112
msgstr "Քարոզարշավի փոփոխության ամսաթիվը"
113 114 115

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid "Campaign Goals"
116
msgstr "Քարոզարշավի նպատակները"
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

#: CRM/Campaign/DAO/Campaign.php
msgid "Goal Revenue"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/CampaignGroup.php
msgid "Campaign Group ID"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/CampaignGroup.php
msgid "Campaign Group Type"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Survey ID"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Survey Campaign ID"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Follow up Interval"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Instructions"
144
msgstr "Հրահանգներ"
145 146 147

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Survey Hold Duration"
148
msgstr "Հարցման դադարեցման տևողությունը"
149 150 151

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Maximum number of contacts"
152
msgstr "Կոնտակտային անձանց առավելագույն թիվը"
153 154 155 156 157 158 159

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Default number of contacts"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Survey Is Active"
160
msgstr "Հարցումն ակտիվ է"
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Is Default Survey"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Survey Created By"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Survey Modified"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "Survey Modified On"
176
msgstr "Հարցումը փոփոխել է"
177 178 179

#: CRM/Campaign/DAO/Survey.php
msgid "No Email Verification"
180
msgstr "Էլ․ փոստի հասցեի հաստատում չի պահանջվում"
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

#: CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid "Edit Campaign"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid "- select Parent -"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid "Revenue Goal"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid "Campaign has been deleted."
196
msgstr "Քարոզարշավը հեռացվել է"
197 198 199 200 201 202 203

#: CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid "Campaign %1 has been saved."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Campaign.php
msgid " You can add another Campaign."
204
msgstr "Դուք կարող եք ավելացնել ևս մեկ քարոզարշավ։"
205 206 207 208 209

#: CRM/Campaign/Form/Gotv.php CRM/Campaign/Form/Search.php
#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Survey(s)"
210
msgstr "Հարցում(ներ)"
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

#: CRM/Campaign/Form/Gotv.php
msgid "GOTV (Voter Tracking)"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Gotv.php
msgid ""
"Oops. It looks like no surveys have been created. <a href='%1'>Click here to"
" create a new survey.</a>"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Gotv.php CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Could not find Survey."
224
msgstr "Չհաջողվեց գտնել հարցումը"
225 226 227 228 229 230 231

#: CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.php
msgid "Sign the Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Edit Survey"
232
msgstr "Խմբագրել հարցումը"
233 234 235 236

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php CRM/Campaign/Form/Survey/Delete.php
#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Delete Survey"
237
msgstr "Ջնջել հարցումը"
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Edit Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Delete Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Petition Dashboard"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Petition Title"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Contact Profile"
257
msgstr "Կոնտակտային անձի պրոֆիլը"
258 259 260

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Activity Profile"
261
msgstr "Գործունեության պրոֆիլ"
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Bypass email confirmation"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Is Default?"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid ""
"This title is already associated with the selected activity type. Please "
"specify a unique title."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid ""
"This title is already associated with the selected campaign and activity "
"type. Please specify a unique title."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid " Petition has been deleted."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid "Petition has been saved."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Petition.php
msgid " You can add another Petition."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Search/Campaign.php
msgid "Find Campaigns"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Search/Petition.php
msgid "Find Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Search/Survey.php
msgid "Find Survey"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Search.php
msgid "Find Respondents To %1"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Search.php CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Record %1 Responses"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Search.php
msgid "Find Respondents"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Delete.php
msgid "'%1' survey has been deleted."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Delete.php
msgid "Delete action is missing expected survey ID."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Configure Survey"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Survey Dashboard"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Instructions for interviewers"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition.tpl
msgid "Release Frequency"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Release Frequency interval should be a positive number."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Maximum reserved at one time"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Maximum reserved at one time should be a positive number"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Total reserved per interviewer"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Main.php
msgid "Total reserved contacts should be a positive number"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Questions.php
msgid ""
"There are no custom data sets for activity type \"%1\". To create one, <a "
"href=\"%2\" target=\"%3\">click here</a>."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Questions.php
msgid "Contact Info"
373
msgstr "Հետադարձ կապ"
374 375 376 377

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Questions.php
#: CRM/Campaign/Form/Survey/TabHeader.php
msgid "Questions"
378
msgstr "Հարցեր"
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
msgid "Create new result set"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
msgid "Use existing result set"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
msgid "Select Result Set"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/ResultOptions.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Recontact Interval"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
msgid "Enter at least one result option."
400
msgstr "Մուտքագրել տվյալի առնվազն մեկ տարբերակ "
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
msgid "Please select a Survey Result Set."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/Results.php
msgid "A Survey Detail Report <a href='%1'>%2</a> has been created."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey/TabHeader.php
msgid "Main Information"
412
msgstr "Հիմնական տեղեկություններ"
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613

#: CRM/Campaign/Form/Survey.php
msgid "Configure Survey - %1"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Survey.php
msgid "'%1' have been saved."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/SurveyType.php
msgid "Selected Survey type has been deleted."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/SurveyType.php
msgid "The Survey type '%1' has been saved."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Could not find Interviewer."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "No respondents are currently reserved for you to interview."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Oops. It looks like there is no response option configured."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Order By >>"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Release Respondents >>"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Reserve More Respondents >>"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Interview.php
msgid "Respondent Interview"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Print.php CRM/Campaign/Task.php
msgid "Print Respondents"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
msgid "Please search with 'Survey', to apply this action."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Missing Interviewer contact."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
msgid "Could not find respondents to release."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
msgid "We could not found respondent for this survey to release."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
msgid "Respondent has been released."
msgid_plural "%count respondents have been released."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
msgid "Released"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Release.php
msgid "1 respondent did not release."
msgid_plural "%count respondents did not release."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Could not find Survey Id."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Could not find contacts for reservation."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid ""
"The maximum number of contacts is already reserved for this interviewer."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "You can reserve a maximum of %count contact at a time for this survey."
msgid_plural ""
"You can reserve a maximum of %count contacts at a time for this survey."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.tpl
msgid "Add respondent(s) to existing group(s)"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Reserve"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Reserve and Interview"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php CRM/Campaign/Page/AJAX.php
msgid "Respondent Reservation"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "%count contact has been reserved."
msgid_plural "%count contacts have been reserved."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "They have been added to %1."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Reservation Added"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.php
msgid "Reservation did not add for %count contact."
msgid_plural "Reservation did not add for %count contacts."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "CiviCRM Campaign Engine"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "administer CiviCampaign"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Create new campaign, survey and petition types and their status"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "manage campaign"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Create new campaigns, surveys and petitions, reserve respondents"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "reserve campaign contacts"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Reserve campaign contacts for surveys and petitions"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "release campaign contacts"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Release reserved campaign contacts for surveys and petitions"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "interview campaign contacts"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Record survey and petition responses from their reserved contacts"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "GOTV campaign contacts"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "Record that contacts voted"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Info.php
msgid "sign CiviCRM Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/AJAX.php
msgid "Respondent Reserved."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/AJAX.php templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Vote Recorded."
614
msgstr "Քվեն գրացված է"
615 616 617

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Update Campaign"
618
msgstr "Թարմազնել քարոզարշավը "
619 620 621

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Disable Campaign"
622
msgstr "Անջատել քարոզարշավը"
623 624 625

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Enable Campaign"
626
msgstr "Միացնել քարոզարշավը"
627 628 629

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Update Survey"
630
msgstr "Թարմացնել հարցումը"
631 632 633

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Disable Survey"
634
msgstr "Անջատել հարցումը"
635 636 637

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Enable Survey"
638
msgstr "Միացնել հարցումը"
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Update Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Disable Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Enable Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Sign"
654
msgstr "ստորագրել"
655 656 657 658 659 660 661

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Sign Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Signatures"
662
msgstr "ստորագրություններ"
663 664 665

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "List the signatures"
666
msgstr "Ստորագրությունների ցուցակ"
667 668 669 670

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Campaign.tpl
msgid "Search Campaigns"
671
msgstr "Որոնել քարոզարշավներ"
672 673 674

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Search Survey"
675
msgstr "Որոնել հարցում"
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "1 Day"
msgid_plural "%count Days"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "view result set"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Incomplete. Click to configure result set."
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Search Petition"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Surveys"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Page/DashBoard.php
msgid "Petitions"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Selector/Search.php
msgid "Respondents"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Selector/Search.php
msgid "CiviCRM Respondent Search"
msgstr ""

#: CRM/Campaign/Task.php
msgid "Record Respondents Interview"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Campaign.tpl
msgid "Are you sure you want to delete this Campaign?"
717
msgstr "Վստահ ե՞ք, որ ցանկանում եք ջնջել այս քարոզարշավը:"
718 719 720

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Is Interview Conducted?"
721
msgstr "Հարցազրույց անց է՞ կացվել"
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Voted?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Is Reserved?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Save as voted."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Save as non voted."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Vote Cancelled."
741
msgstr "Քվեն չեղարկվել է"
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
msgid "Reserved."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Gotv.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Released."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid "You have already signed this petition."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.tpl
msgid ""
"You have already signed this petition but you still <b>need to verify your "
"email address</b>."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition/Signature.tpl
msgid ""
"Please check your email inbox for the confirmation email. If you don't find "
"it, verify if it isn't in your spam folder."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Are you sure you want to delete this Petition?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid ""
"Use this form to Add new Survey. You can create a new Activity type, "
"specific to this Survey or select an existing activity type for this Survey."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Fields about the contact you want to collect."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Fields about the petition."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Click here for new profile"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "This title will be displayed at the top of the thank-you page."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid ""
"Enter text (and optional HTML layout tags) for the thank-you message that "
"will appear at the top of the thank-you page."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Disable the email confirmation for unverified contacts?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Is this petition active?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Petition.tpl
msgid "Is this the default petition?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/ResultOptions.tpl
msgid ""
"You can create new result options for this survey, or select an existing "
"survey result set which you've already created for another survey."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/ResultOptions.tpl
msgid "Result Options"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/ResultOptions.tpl
msgid ""
"Enter up to ten (10) multiple choice options in this table (click 'another "
"choice' for each additional choice).You can use existing result set options "
"by selecting survey result set."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Campaign.tpl
msgid "Add Campaign"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Campaign.tpl
msgid "Type ID"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Campaign.tpl
msgid "Status ID"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/EmptyResults.tpl
msgid "if you are searching by respondent name, check your spelling"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Add Petition"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Petition ID"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Petition Type ID"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Petition Type"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Petition.tpl
msgid "Search Petitions"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition.tpl
msgid "Add Survey"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Survey Type ID"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition.tpl
msgid "Survey Type"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Reserve Each Time"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Total Reserve"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Search Surveys"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Search/Survey.tpl
msgid "Result Set for"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Delete.tpl
msgid "Are you sure you want to delete the %1 survey?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "Title of the survey."
903
msgstr "Հարցման վերնագիր"
904 905 906 907 908 909 910

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "Opens New Campaign form in a separate window"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "new campaign"
911
msgstr "նոր քարոզարշավ"
912 913 914

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "Select the campaign for which survey is created."
915
msgstr "Ընտրել այն քարոզարշավը, որի համար մշակվել է հարցումը"
916 917 918

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "Select the Activity Type."
919
msgstr "Ընտրել գործունեության տեսակը"
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid ""
"Maximum number of contacts that can be reserved for an interviewer at one "
"time."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid ""
"Maximum total number of contacts that can be in a reserved state for an "
"interviewer."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid ""
"Reserved respondents are released if they haven't been surveyed within this "
"number of days. The Respondent Processor script must be run periodically to "
"release respondents."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "Is this survey active?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Survey/Main.tpl
msgid "Is this the default survey?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid ""
"Click <strong>record response</strong> button to update values for each "
"respondent as needed."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid ""
"Click <strong>record response</strong> button to update values for each "
"respondent as needed. <br />Click <strong>Release Respondents >></strong> "
"button below to release any respondents for whom you haven't recorded a "
"response. <br />Click <strong>Reserve More Respondents >></strong> button if"
" you need to get more respondents to interview."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Survey Report"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Vote"
969
msgstr "Քվեարկել"
970 971 972 973 974 975 976

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Record Responses for All"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "record response"
977
msgstr "գրանցել պատասխանը"
978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Release"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "release"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Response Saved."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Update Response"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Update Responses for All"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "Please correct the following errors in the survey fields below:"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Interview.tpl
msgid "reserve"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Release.tpl
msgid "Do you want to release respondents for '%1' ?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.tpl
msgid "Add Respondent Reservation(s)"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.tpl
msgid "Do you want to reserve respondents for '%1' ?"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/Task/Reserve.tpl
msgid "Add respondent(s) to a new group"
1021
msgstr "Հարցվող(ներ) ավելացնել նոր խմբում"
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036

#: templates/CRM/Campaign/Form/addCampaignToComponent.hlp
msgid ""
"Your organization can use Campaigns to track all constituent interactions "
"related to a particular fund-raising or engagement effort. You can link "
"activities, contributions, event participation, mailings, membership "
"signups, and pledges to a particular campaign."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/addCampaignToComponent.tpl
msgid "Show past campaign(s) in this select list."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Form/addCampaignToComponent.tpl
msgid "There are currently no active Campaigns."
1037
msgstr "Տվյալ պահին ակտիվ քարոզարշավներ չկան"
1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062

#: templates/CRM/Campaign/Form/addCampaignToComponent.tpl
msgid ""
"If you want to associate this record with a campaign, you can <a %1>create a"
" campaign here</a>."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/Confirm.tpl
msgid ""
"<strong>%1 - your email address '%2' has been successfully "
"verified.</strong>"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/Confirm.tpl
msgid ""
"Oops. We encountered a problem in processing your email verification. Please"
" contact the site administrator."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/Confirm.tpl
msgid "Thank you for signing the petition."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid "STEP 2: Please Check Your Email"
1063
msgstr "ՔԱՅԼ 2․ Խնդրում ենք ստուգել ձեր էլեկտրոնային փոստը"
1064 1065 1066 1067 1068

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid ""
"To complete and confirm your signature, please follow the activation "
"instructions sent to the email address you provided."
1069
msgstr "Ձեր ստորագրությունը լրացնելու և հաստատելու համար հետևեք ձեր տրամադրած էլփոստի հասցեին ուղարկված ակտիվացման հրահանգներին:"
1070 1071 1072

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid "IMPORTANT"
1073
msgstr "ԿԱՐԵՎՈՐ"
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid ""
"Before we can add your signature, you must validate your email address by "
"clicking on the activation link in the confirmation e-mail. Sometimes our "
"confirmation emails get flagged as spam and are moved to your bulk folder."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid ""
"If you haven't received an email within a few minutes, please check your "
"spam folder."
1086
msgstr "Եթե մի քանի րոպեի ընթացքում էլեկտրոնային փոստով նամակ չստանաք՝ խնդրում ենք ստուգել ձեր սպամի թղթապանակը"
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid ""
"You have already signed this petition but we<strong>need to confirm your "
"email address</strong>."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid ""
"Before we can add your signature, you must validate your email address by "
"clicking on the activation link in the confirmation e-mail. Sometimes our "
"confirmation emails get flagged as spam and are moved to your spam folder."
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition/ThankYou.tpl
msgid ""
"If you haven't received an email from us, check your spam folder, it might "
"have been wrongly classified."
1105
msgstr "Եթե դուք մեզանից էլ նամակ չեք ստացել՝ ստուգեք ձեր սպամի թղթապանակը․ հնարավոր է, որ այն սխալ է դասակարգվել:"
1106 1107 1108

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition.tpl
msgid "Max Number Of Contacts"
1109
msgstr "Կոնտակտային անձանց առավելագույն թիվը"
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

#: templates/CRM/Campaign/Page/Petition.tpl
msgid "Default Number Of Contacts"
msgstr ""

#: templates/CRM/Campaign/Page/SurveyType.tpl
msgid "There are no survey types entered. You can <a href='%1'>add one</a>."
msgstr ""